Home Zgjodhëm për ju. ÇFARË NËSE SHEH ËNDËRRA TË TRISHTUESHME

ÇFARË NËSE SHEH ËNDËRRA TË TRISHTUESHME

1. Të fleni me abdes
2. Të lexoni Ajetul kursij dhe një ajet pas,
( Allahu la ilahe ila huve..)
2. Të lexoni Amenerresulu dhe një ajet para saj
(dy ajetet e e fundit të sures El-bakareh)
3. Tri herë: Kul huvallahu ehad = tri here, Kul
eudhu birabil felek dhe tri herë, Kul eudhu
birabinas – Elhamdulilahin dhe Elif lam mim.
( Dr. Abdullah Shehate )
4. Dhe këtë lujte: (( Eudhu bikelimatilahit tameh,
min gadabihi ve ikabihi, ve min sherri ibadih.
ve min hemezatish shejatiin, ve en
jahdurun )).
Kështu e kishte porositur Muhamedi a.s. një person kur ia bëri këtë pyetje.
Në shqip: (( Kërkoj mbrojtje me fjalët e Allahut të plota,, nga hidhërimi dhe dënimi i Tij,, dhe nga të këqijat e robërve të Tij.
dhe kërkoj mbrojtje nga ngacmimet e shejtanëve , dhe të mos jenë prezent )).

Previous articleKËSHILLA ME VLERË NGA JETA E PËRDITSHME
Next articleA Lejohet Festimi I Ditëlindjes Dhe Dhënia E Dhuratave Për Të?