Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të...

Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij!

Allahu është në ndihmën e robit, përderisa robi është në ndihmë të vëllait të tij!

Allahu, xhele ue ala, ka thënë;
تفسحوا في المجالس فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ
“… zgjerohuni (bëni vend) në vend ndeje(tubime), ju zgjërohuni, se All-llahu bën zgjërim për ju.”
(Muxhadele; 11).

Allahu do ta zgjeroj jetën tënde(me mirësi, lumturi) nëse t’i i bën(liron) vend vëllit tënd nëpër mexhlise(tubime).
Këto shpërblime i arrin besimtari vetëm me një lêvizje të vogël në tubime, e çfarë mbetet(çfarë shpërblimi të madh do të arrij) nëse ai ia liron vendin vëllait të tij apo vrapon pas tij(për t’i ndihmuar) nëse ai ka ndonjë breng!?

Dr.Abdullah Bilkasim
Suad Shabani