12- O ALLAH MË FAL MUA MËKATIN TIM, MË ZGJERO SHTËPINË TIME, DHE MË JEP BEREQET NË RISKUN TIM

0
417

O Allah, më fal mua mëkatin tim, më zgjero shtëpinë time dhe më jep bereqet në riskun tim[1]

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

(Allahume gfirli dhenbi, ve vesi’a li fi deri, ve barik li fi rizki)

Komentim i lutjes

Pjesa e lutjes: “O Allah”, të lutem me emrat e Tua të bukur dhe atributet e Tua të larta, të më mbulosh mëkatin tim, e ta shlyejsh atë, ngase mëkatet po qe se shtohen e ngurtësojnë zemrën, shkatërrojnë gjendjen e tanishme, e të ardhmen, dhe të shpiejnë në shtëpinë e shkatërrimit.

Pjesa e lutjes: “më zgjero shtëpinë time”, pra, më zgjero vendbanimin tim në këtë botë, që të jem i lumtur me një banim të gjërë e të rehatshëm, ngase ngushtësia e inventarit dhe shtëpisë ngushton gjoksin, çrregullon mirëqenien, e ndjell mërzinë, dhe preokupon mendjen.

Është thënë se kjo lutje ka për qëllim varrin; pasi që është shtëpia e vërtetë. Pra, më zgjero varrin tim, bëje atë një bahçe pre bahçeve të xhenetit, padyshim që nuk ka asnjë pengesë nëse njeriu lutet për të dyjat, e të arrij dy lumturitë.

Pjesa e lutjes: “dhe më jep bereqet në riskun tim”, pra, le të jetë risku im hallall e i mirë, i ruajtur në zhvillim, të shtohet në hajr, e më jep sukses të jem i pajtuar me atë që më ke caktuar, e të mos anoj kah diç tjetër.

Fjala e të Dërguarit, sal-Allahu alehi ve selem: “Vallë, a sheh se kanë lënë diç pa përmendur?!”, kjo është një pyetje nga i Dërguari, sal-Allahu alejhi ve selem, për të treguar se këto lutje nuk kanë lënë diç prej mirësive të dynjasë e ahiretit, që është një prej aforizmave që i janë dhënë të Dërguarit, sal-Allahu alejhi ve selem, dhe atë se falja është pastrim i robit nga gjurmët e mëkateve e gabimeve, dhe kjo shpie deri në hyrje në xhenet, në zgjerim të shtëpisë, bereqetit në risk hallall, e të jeton një jetë të mirë e të rehatshme në këtë botë, dhe se kjo është lumturi e shpresuar në dy botët.

Përktheu nga gjuha arabe: Shpend Zeneli

[1] E shënon Ahmedi 24/144 me numër 16599. Tirmidhiu me numër 350. Nesaiu 6/24 me numër 9828. Taberani 7/73 me numër 6891. Ibn Ebi Shejbeh 10/281. Ebu J’ala 13/205 me numër 7273. Shejh Albani e vlerësoi hasen në ‘Daif et Tirmidhi’ 3794.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here