Home Zgjodhëm për ju. VENDI I NIJETIT ËSHTË ZEMRA VENDI I NIJETIT ËSHTË ZEMRA

VENDI I NIJETIT ËSHTË ZEMRA VENDI I NIJETIT ËSHTË ZEMRA

Dijetari i shquar Ibn Uthejmin, Allahu e mëshiroftë, thotë:

“Vëndi i nijetit është zemra, dhe nijeti nuk zë vënd në gjuhë në të gjitha veprat.

Për këtë, kush e shqipton me gjuhë nijetin dhe ka për qëllim namazin, agjërimin, haxhin, abdesin apo diçka tjetër nga adhurimet, ka bërë risi (bidat) në Fenë e Allahut – diçka që nuk është prej saj.

Ngase i Dërguari i Allahut, Muhamedi (paqa dhe bekimet qofshin mbi të) merrte avdes, falte namaz, jepte zekat, agjëronte, bënte haxh dhe të gjitha këto i vepronte pa e shqiptuar nijetin me gjuhë, nuk thoshte: – O Allahu im! Unë po e bëj nijet që të marr avdes, po e bëj nijet të fal namaz, po e bëj nijet të jap zekat, apo po bëj nijet të bëj haxhin, nuk vepronte kështu sepse vëndi i nijetit është zemra dhe Allahu e di se çka gjendet në zemër, nuk i fshihet Atij asgjë, siç thotë Allahu në ajetin Kuranor:
“Thuaju: Edhe nëse e fshihni atë që keni në zemrat tuaja apo e shpallni haptazi, Allahu e di atë…” {Ali Imran, 29}

Andaj, njeriu duhet që t’a pastrojë nijetin e tij për hir të Allahut të Lartësuar, në të gjitha adhurimet e tij si dhe gjatë adhurimeve mos të ketë për qëllim diçka tjetër, përveç Fytyrën e Allahut, dhe botën e përtejme.
Allahu urdhëroi për këtë duke thënë:

“Ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij..” që ka kuptimin -të sinqertë në veprën që bëjnë.

“…dhe falin namazin, e japin zekatin, se ajo është feja e drejtë”
Është e duhur prania e nijetit, pra e sinqeritet në të gjitha adhurimet e tij.

Për shembull: e bën nijet për avdes!
Merr avdesin për Allahun!
Merr avdesin duke zbaruar urdhërin e Allahut!

Këto janë tre gjëra:
– Nijeti në adhurime,
– Që Nijeti të bëhet për Allahun,
Kjo është mënyra më e plotësuar e nijetit.

Burimi: Spjegimi i librit -Rijadu Salihin / albislam.com

Përktheu nga arabishtja: Nusret RAMADANI

Previous articleCila është pija që ua dëmton eshtrat?
Next articleNapoleon Bonaparta, në lidhje me Kuranin dhe Muhamedin a.s. ka thënë