Udhëtimi i shpirtit

0
291

Udhëtimi i shpirti

Autor: Dr. Suhejb Hasan

Parathënie 

Gjatë historisë, njeriu është mahnitur me të gjitha aspketet e së padukshmes. Ai posaçërisht është përpjekur të zbulojë dhe kuptojë fenomenin e shpirtit- atë fuqi misterioze që aktivizon trupin njerëzor. Shumë pyetje janë shtruar, por vetëm disa përgjigje janë të mundshme.
Në kohën e të Derguarit (paqa dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të!) jehuditë e Medinës i dërguan aleatët e tyre, të pafetë (idhujtarët) e Mekkës, tek i Dërguari (paqa dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të!) për të pyetur rreth shpirtit. Si përgjigje e pyetjeve të tyre, u shpall ajeti në vazhdim:

“Të pyesin ty për shpirtin. Thuaj: “Shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, e juve ju është dhënë fort pak dije” (Isra, 85)

Pasi për këtë sferë kishte shumë pak dije në dispozicion, shumica e dijetarëve muslimanë mendonin se çdo diskutim për sa i përket shpirtit është i ndaluar dhe kështu kjo rrugë e diturisë brenda qarqeve të dijetarëve mbeti pothuajsee mbyllur.
Vepra më e njohur e shkruajtur në këtë temë titullohet “Kitab er-Ruh” nga Ibën Kajjimi. Në kundërshtim me metodën e zakonshme të studimit, i udhëzuar nga Kur’ani dhe Sunneti i vërtetë, në këtë libër ai është mbështetur thellë në thënie të dobëta dhe të rreme të transmetuesve, si ato që kanë përmbledhur Ibën Ebi Dunja dhe Ebu Nu’ajmi e që i vishen të Dërguarit (paqja dhe mëshira e All-llahut qoftë mbi të!).
Më vonë dijetarët e argumentuan se Ibën Kijjami ka qenë dijetar shumë i madh që të shkruajë një libër të bazuar kryesisht në tregime të trilluara dhe më pas kanë përfunduar se ai mund të mos jetë autori. Të tjerët argumentuan se ai dueht ta ketë shkruar atë libër para se të kishte takuar autorin dhe mësuesin e madh, Ibën Tejmijjen, i cili kishte ndikim të thellë në të dhe i dha formë veprave të mëvonshme, të cilat ishin gjithmonë të bazuara në Librin e All-llahut dhe në Sunnetin e vërtetë.

Në kontributin tim të shkurtër dhe modest rreth tematikës së Shpirtit, jam përpjekur të mbështetem vetëm në burimet e vërteta.
Për shkak të natyrës së kësaj teme, kërkoj falje nga All-llahu për çdo devijim nga e vërteta nga ana ime dhe i lutem të Gjithëfuqishmit të pranojë këtë përpjekje të vogël. Dhe All-llahu le të zbrazë bekimet e Tij mbi të Dërguarin tonë, Muhammedin, dhe pasardhësit e tij.

Suhejb Hasan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here