Thuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua...

Thuaje shtatë herë këtë lutje nëse do që Xheneti të bëjë dua për ty

I Dërguari i Allahut, Muhamedi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, ka thënë:“Ai që gjatë ditës thotë shtatë herë: “ALL-LLAHUMME INNI ES’ELUKEL-XHENNETE, VE EUDHU BIKE MINEN-NAR.”
(O Allahu im, kërkoj prej teje Xhenetin, dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri). Atëherë Xheneti lëviz dhe thotë: O Zot, bëje prej banorëve të mi! Ndërsa Xhehenemi thotë: O Zot, mos e bjer kurrë tek unë!”