Si të ndërtosh kështjella në Xhenet

0
322

Transmetohet nga Muadh Ibn El-Xhuhni, sahab i të dërguarit të Allahut, sal-Allahu alejhi we selem, se i dërguari i Allahut ka thënë:

“Kushdo që e lexon suren Ihlas dhjetë here, atëherë Allahu ia ndërton atij një kështjellë në Xhenet dhe i dhuron edhe mirësi të tjera.

1.Kul huvall-llahu ehad.(Thuaj: Ai,Allahu është Një!

2.Allahus-samed.(Allahu është që cdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për cdo nevojë.

3.Lem jelid, ve lem juled.(As s`ka lindur kë,as nuk është i lindur.

4.Ue lem je ku(n)lehu kufuuen ehad. (Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Umeri tha:
Atëherë ne do të kemi shumë kështjella, o i dërguari i Allahut!

Profeti–sal-Allahu alejhi we selem – tha:

Allahu ka më shumë dhe atë që është edhe më e mirë.”

Marrur nga:
Silsiletu Ehadithis Sahihati nr 589
i Imam Albanit Allahu e mëshiroftë

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here