Shpërblimi i shtatë veprave vazhdon t’i vijë robit kur ai është në varrin e tij

0
317

Ka thënë i dërguari mëshirë për të gjitha botët, Muhammedi -paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij-:
“Shpërblimi i shtatë veprave vazhdon t’i vijë robit kur ai është në varrin e tij:
1- Ai që u mëson njerëzve diturinë (fetare).
2- Ai që bën një lumë të rrjedhi (duke perfituar njerëzit prej tij).
3- Ai që hap një pus uji.…
4- Ai që mbjell një hurmë arabe (ose çdo pemë prej së cilës hanë njerëzit, kafshët apo shpendët).
5- Ai që ndërton një xhami.
6- Ai që lë trashëgimi një Mus’haf (Kuran, që njerëzit lexojnë prej tij).
7- Ai që lë një fëmijë që kërkon falje prej Allahut për të pas vdekjes së tij”.

Transmeton Ibn Maxheh, Bejhakiu dhe e ka bërë Hasen (të mirë) shejkh Albani -Allahu i mëshiroftë- në Sahihul Xhamií numri i hadithit 3596.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here