Home Zgjodhëm për ju. QENDRIMI NE RRUGE

QENDRIMI NE RRUGE

Nga Ebu Said el Hudrij (Allahu qofté i kénaqur prej tij) transmetohet se i Dérguari i Allahut salAllahu alejhi ue selem ka théné:
“Tè mjerét ju nèse qéndroni rrugéve! – O i Dérguari i Allahut, ne shpeshheré e kemi té nevojshme té qéndrojmé dhe bisedojmé ne to- thané sahabét.
-“Nèse patjetér keni nevojè té qéndroni né to, atéherê i jepni rrugés té drejtén e saj! – E çfarè éshté e drejta e saj, o i Dérguari i Allahut?
-Tha:”Ulja e shikimit, largimi i pengesave, kthimi i selamit, urdhérimi pér té miré dhe ndalimi prej sé keqes.”

Buhariu nr. 6229 dhe Muslimi nr. 2121, etj.

Previous articlePASO RRUGEN E DREJTE!
Next articleVLERA E TUBIMEVE TE DIJES !