Home Zgjodhëm për ju. Pyetje të kota që nuk meritojnë përgjigje.

Pyetje të kota që nuk meritojnë përgjigje.

Dikush prej tyre pyet: A ka mundësi Allahu të krijojë një gur aq të madh sa të mos e mbajë dot?

Këto pyetje në filozofi quhen pyetje të kota. Kjo pyetje është e gabuar. Dhe nëse dëshiron unë mund të pyes në shkencën e filozofisë shumë pyetje të tilla të kota. Mund të bëhen shumë pyetje të kota si kjo. Sepse supozimet ndahen në: të lejuara, të mundshme dhe të pamundshme. Ky supozim është i pamundshëm. Përse është i pamundshëm? Sepse Allahu i Lartmadhëruar të Cilin ti e beson është Krijuesi i çdo gjëje dhe për Të nuk ka asgjë të pamundshme. (Përkundrazi, Ai ka mundësi për gjithçka).

Dikush për shembull thotë: A ka mundësi Allahu të më nxjerrë mua prej mbretërisë së Tij?! Kjo është një pyetje (kërkesë) e pamundur. Përse? Sepse kjo pyetje ngrihet mbi supozimin e ekzistencës së një mbreti tjetër veç Allahut. A ka mbret tjetër veç Allahut?! Kjo është diçka e pamundshme. Prandaj kjo është prej supozimeve të pamundshme. Gjërat e pamundshme logjika i refuzon, i kthen mbrapsht dhe nuk i pranon.

Prandaj në përgjigje të kësaj pyetjeje kanë thënë: Këtë pyetje nuk e bën një ateist i vërtetë, e as një besimtar i vërtetë. Përse? Ateisti i vërtetë nuk beson në Allahun, si mund ta bëjë ai këtë pyetje? Ndërsa besimtari i vërtetë e di se për Allahun e Lartmadhëruar asgjë nuk është e pamundshme prandaj nuk e bën këtë pyetje. Këto janë debate pa dobi. Këto janë gjëra të pamundshme. Për shembull dikush mund të pyesë: A mundet të jetë fëmija më i madh se babai i tij? A është kjo diçka e mundshme? Këto janë gjëra që nuk mund të ekzistojnë. Dhe kur pyetja është e tillë, ajo vetvetiu bie, rrëzon vetveten.

Dhe Allahu e di më së miri.
Shejkh Mesh’hur Hasen, Allahu e ruajtë.

Previous articlePendimi është i rrethuar me dy pendime.
Next articleZekati dhe obligueshmëria e tij