Para se te biesh te flesh lexo , thuaj lutjet

Para se te biesh te flesh lexo , thuaj lutjet :

Bismil- láhirr- rrahmanirr- rrahím.

1. Kul- hu All- lláhu ehad
2. All- lláhus- samed
3. Lem jelid ue lem júled
4. Ue lem jekul- lehú Kufuuen ehad

Me emrin e All- llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Thuaj: Ai, All- llahu është Një!
2. All- llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).
3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë

—————————

Bismil- láhirr- rrahmanirr- rrahím.

1. Kul eúdhú bi rabbi-l felek.

2. Min sherr- rri má halek.

3. Ue min sherri gásikin idhá vekab.

4. Ue min sherr- rrin- nef- fátháti fil- ukad.

5. Ue min sherr- rri hásidin idhá hased.

Me emrin e All- llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
3. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës vepron.

—————————

Bismil- láhirr- rrahmanirr- rrahím.

1. Kul e’údhu bi Rabbin- nás.
2. Melikin- nas.
3. Ilahin- nas.
4. Min sherr- rril-uesvasil- han- nas.
5. El- ledhi juues uisu fi sudurin- nas.
6. Minel- xhin neti uen- nas.

Me emrin e All- llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

1. Thuaj: “Mbështetem në Zotin e njerëzve!
2. Sunduesin e njerëzve,
3. Të adhuruarin e njerëzve,
4. Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. I cili hedh dyshime në zemrat e njerëzve,
6. Qoftë ai nga xhinët ose nga njerëzit”.

—————————————–

Muhamedi a.s kur shtrihej në shtrat këndonte Ajetin Kursij, për të cilën thotë:
“Po e këndove atë, qëndron me ty një mbrojtës nga ana e Allahut e nuk të afrohet Shejtani deri në mëngjes.” Dhe: “Kush lexon dy ajetet e fundit nga surja “Bekare”, është i ruajtur tërë natën. (Amenerr-rresulu bima unzile ilejhi mirr-rrabihi uel-mu’minune).

Leave a Reply