Home Zgjodhëm për ju. Nuk godet vetëm ata që bëjnë padrejtësi

Nuk godet vetëm ata që bëjnë padrejtësi

Allahu i Lartësuar thotë:

“Ruhuni nga ndëshkimi (i Zotit), i Cili nuk godet vetëm ata që bëjnë padrejtësi dhe ta dini se Allahu është ndëshkues i rreptë.” El-Enfal, 25.

Ndëshkimi përfshin:

-atë që e bën padrejtësinë dhe të tjerët.

Nëse padrejtësia shtohet dhe shfaqet haptazi, ndërsa njerëzit nuk urdhërojnë njëri-tjetrin për ta ndaluar dhe për ta rregulluar atë, atëherë ndëshkimi përfshin:

-si vepruesin e padrejtësisë, ashtu edhe të tjerët.

Nga ky ndëshkim i Zotit duhet të ruhesh:

-duke këshilluar vazhdimisht për të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja brenda mundësive.

Allahu i ndëshkon të gjithë ata që bëjnë vepra të cilat e zemërojnë Atë dhe që shpërfillin veprat të cilat e kënaqin Atë.

Shejhul Islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë!- ka thënë:

“Kjo sprovë nuk godet vetëm të padrejtin (zullumqarin), por godet të padrejtin dhe atë që hesht ndaj ndalimit të padrejtësisë.”

“Mexhmu’ul fetaua”, 14/158.

Burimi i Jetës

Previous articleBUQETA NGA KOPËSHTI I TË DREJTËVE DHE TË UDHËZUARVE
Next articleA obligohet i sëmuri të falë namazin?