Një lutje madhështore profetike

Një lutje madhështore profetike

Profeti Muhamed, lavdia dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, i tha Shedad b. Eusit:
“Shedad, kur të shohësh se njerëzit kanë grumbulluar arin dhe argjendin si thesarë të tyre, le të jenë këto fjalë thesari yt:

“O Allah, më jep qëndrueshmëri në fe,

Vendosmëri në punë të mira,

Punë që sjellin mëshirën Tënde,

Më jep faljen Tënde,

Më mundëso të të falënderoj për begatitë,

Të të adhurojë mirë,

Më jep zemër të shëndoshë,

Gjuhë të sinqertë,

Me jep të mirat që Ti i di,

Më mbroj nga të këqiat që Ti i di,

Kërkoj faljë nga ato (mëkate) që Ti i di,

Vërtet Ti i di të fshehtat.”

Silsiletul ehadithisahiha 3228