Home Zgjodhëm për ju. Një Hadith madhështor për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga...

Një Hadith madhështor për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga e Xhumaja‏.

Eus ibn Eus eth-Thekafij ka thënë: E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) të thotë:

“Kush lan kokën e tij në ditën e Xhuma, pastaj merr gusul dhe arrin në kohë (në xhami); ecën në këmbë e jo mbi kafshën e udhëtimit, afrohet pranë imamit, dëgjon dhe nuk flet, atëherë për çdo hap që hedh ai do të ketë shpërblimin e një viti; shpërblimin e agjërimit dhe faljes së namazit (gjatë gjithë atij viti).”

Sunen Ebi Daud (nr. 345). Shejkhul-Albani ka thënë se është Hadith Sahijh.

image

Previous articleMësoni se si falet namazi i natës.
Next articleNjë nga historitë e veçanta të Umer bin Khatabit (radijallahu anhu)