Në cilat situata ndodhin sulmet e xhinëve

0
329

Në cilat situata ndodhin sulmet e xhinëve

Messi (të prekurit) i xhinëve mund të ndodhë në këto raste:

– Iritimit të njerëzve me ndonjë veprim të pakujdesshëm që e godet, ngase xhini është i padukshëm (i derdhë ujë të vluar gjatë larjes, bie në ujë të vluar, etj).

– Dashurisë së xhinit apo xhines ndaj krijesave njerëzore.

– Padrejtësia dhe zullumi i xhinit shpirtkeq që mund të ndodhë madje edhe pa kurrfarë shkaqesh, ndërsa vepron në njërën prej katër rasteve te njeriu:

1. Në zemërim të madh.

2. Në frikë të madhe.

3. Në kënaqësi të madhe, dhe

4. Në depresion të rëndë.1

Hyrja dhe bashkimi i xhinit me njeriun mund të ndodhë pvr shkak të natyrës dhe karakterit të xhinit të cilët janë jomaterialë, rrespektivisht të krijuar ”nga flaka e zjarrit.”2

Marrë nga libri: “Kur’ani ilaç hyjnor për shërimin e sihrit dhe magjisë.”
Me autorët: Shejh Mexhdi Muhammed Es-Shehavi, Dr. Muharrem Shtullanoviq, Shejh Maxhid Matar, Shejh Vehid Abdus Selam Bali, Dr. Muhammed R.Aram.
Përgaditi: Ebu Merjem
Për Forumin: kurandhesunet.net

1. Shih: ”Vikajetul-insan minel-xhini vesh-shejtan” nga Shejh Vehid Abdus Selam Bali. Darul-kutubil-i’lmijje, Bejrut, Libanon, 1990, 81.
Shih: ”El’Ilaxhur-Rabbani lis-sihri, vel messish-shejtani” nga Shejh Mexhdi Muhammed Esh-Shehavi. Mektebul-Kur’an, 1988, 81.
2. Err-Rrahman, 15: ”Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym) e zjarrit.”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here