Mjekoje trupi,shpirtin dhe zemrën me këto sure

0
1152

THUAJI KËTO SURE NGA 7 HERË NË DITË CDO DITË NËSE LEXOHEN MË SHUMË INSHAALLAH DO KETË DOBI ËDHË MË SHUMË.

MJEKOJE TRUPI,SHPIRTIN DHE ZEMRËN ME KËTO SURE

Suret dhe ajetet te cilat duhet lexuar jane:

1. Sureja EL FATIHA (elhamdu lilahi rrabil alemin…)

2. AJETUL KURSIJ (Allahu la ilhe il-la huwe El hajjul kajjum…)

3. Sureja EL IHLAS (Kul huwellahu ehad..)

4. Sureja EL FELEK (Kul eudhu bi rabbil felek..)

5. Sureja EN-NAS ( Kul eudhu bi rabbin-nas…)

Suretu EL FATIHA

Eudhubil-lehi minesh-shejtanirr-rraxhim Mbështetem në Allahun nga djalli i mallkuar
Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Elhamdu Lil-lehi rab-bil Alemin Lavd-falënderimi i takon All-llahut, Zotit(Krijuesit)
të botërave
2. Err-rrahmenirr-rrahim Mëshiruesit, Mëshirëbërësit
3. Meliki jeumid-din Sunduesit të Ditës së Gjykimit
4. Ijjeke nabudu ue ijjeke neste`ain Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje
ndihmë kërkojmë
5. Ihdinas siratal mustekim Udhëzona në rrugën e drejtë
6. Siratal ledhine en amte alejhim,gajril Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin,
magdubi alejhim ue led-dal-lin. e jo në rrugen e atyre,ndaj të cilëve je i hidhëruar
dhe të cilët kanë humbur rrugën.

Suretu EL IKHLAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul hu uAll-llahu Ehadë Thuaj: Ai, All-llahu është Një
2. All-llahus-Samedë All-llahut i mbështetet (gjithçka)
3. Lem jelid ue lem juledë S’ka lindur kë, as nuk është i lindur
4. Ue lem jekun lehu kufuen ehadë. Dhe Atij askush nuk i përngjan

Suretu EL-FELEK

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul eudhu birab-bil feleka Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit,
2. Min sherr-rri me haleka Prej dëmit të çdo krijese, që Ai e krijoi.
3. Ue min sherr-rri gasikin idhe uekab-b Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht.
4. Ue min sherr-rrin-nef-fetheti fil ukad Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.
5. Ue min sherr-rri hasidin idhe hased. Edhe prej dëmit të smirëkeqit kur sipas smirës
vepron.

Suretu EN-NAS

Bismil-lehirr-rrahmenirr-rrahim Në emër të Allahut,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit
1. Kul eudhu bi rab-bin-nes Thuaj: “Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!
2. Melikin nes Sunduesin e njerëzve,
3. Ilehin nes Të adhuruarin e njerëzve,
4. Min sherr-rril uesuesil han-nes Prej të keqes së cytësit që fshihet.
5. El-ledhi juues uisu fi sudurin-nes I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
6. Minnel xhinneti uen nes. Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit”.

AJETUL KURSIAJA :
ALLAHU LA ILAHE ILAHU EL HAJUL KAJUM
LA TE HUDHUHU SINETUN VE LA NEUM
LEHU MA FISEMAVATI FE ME FIL ERD
MEN DHELEDHI JESHFEU INDEHU ILA BI IDHNIH
JA ALE MU MA BEJDE EJDIHIM VE MA HALFE HUM
VE LU JUHITUNE BI SHEJ MIN-ILMIHI
ILA BI MA SHAE VESI A KURSIJA HU SEMAVATI VEL ERD
VE LA JE UHUDU HITDHIHUMA VE HUVEL ALIJUL ADHIM

(DUAJA QE KA DOMETHENIE TE MADHE DHE MBROJTJE NGA TE GJITHA TE KEQIJAT)
VESHTIRE MESOHET POR KUR TE MESOHET NUK HARROHET ME.
PERKTHIMI:
ALL-LLAHU ËSHTË NJË, NUK KA ZOT TJETËR PËRVEÇ ATIJ. AI ËSHTË MBIKQYRËS I PËRHERSHËM DHE I PËRJETSHËM. ATË NUK E KAP AS KOTJA AS GJUMË, GJITHÇKA KA NË QIEJ DHE NË TOKË ËSHTË VETËM E TIJ. KUSH MUND TË NDËRMJETËSOJË TEK AI, POS ME LEJEN E TIJ, E DI TË TASHMEN QË ËSHTË PRANË TYRE DHE TË ARDHMEN, NGA AJO QË AI DI, TJERËT DINË VETËM AQ SA AI KA DËSHIRUAR, KURSIJA E TIJ (DIJA-SUNDIMI) PËRFSHIJNË QIEJT DHE TOKËN. KUJDESI I TIJ NDAJ TË DYJAVE, NUK I VJEN RËNDË, AI ËSHTË MË I LARTI, MË I MADHI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here