Home Zgjodhëm për ju. MBULIMI I KËMBËVE NË NAMAZ TEK FEMRAT

MBULIMI I KËMBËVE NË NAMAZ TEK FEMRAT

Rikujtim për motrat e nderuara se mbulimi i këmbëve në namaz është i obliguar

Allahun e Madhëruar e falënderoj, prej Tij ndihmë dhe falje kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të Dërguarin e Tij, familjen, shokët dhe pasuesit e tyre deri në Ditën e Gjykimit.

Namazi është shtyllë kryesore e fesë së Allahut, prandaj kujdesi për të duhet të jetë maksimal ngase Allahu e kërkon një gjë të tillë prej nesh.

Pos pastërtisë dhe qëllimit të pastër, Allahu ka kërkuar që besimtari ose besimtarja derisa është në namaz të ketë veshje që i përshtatet natyrës së gjinisë; për mashkullin ka bërë që mbulesa e tij (në mungesë të rrobave) të jetë nga kërthiza deri tek gjunjët, ndërsa për femrën të gjithë trupin pos fytyrës dhe shuplakave të duarve.

Pejgamberi sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka urdhëruar që femra të zgjasë mbulesën e vet poshtë këmbëve të saj një dhira’a, që është sa pjesa e krahut mes shuplakës së dorës dhe bërrylit.

Dijetari Ibën Baz, Allahu e mëshiroftë, është pyetur se cili është gjykimi për mbulimin e fytyrës, duarve dhe këmbëve në namaz, a është vaxhib (e obliguar) për femrën apo lejohet t’i zbulojë ato, posaçërisht nëse nuk është në prezencën e të huajve, apo është duke u falur me gra?

Ai është përgjigjur:

“Sa i përket fytyrës, ajo është sunnet të zbulohet gjatë namazit (ngase mbulimi i fytyrës për femrën sipas mendimit të Ibën Bazit është obligim), nëse nuk ka të huaj aty, ndërsa për këmbët dijetarët janë unanimisht të mendimit se është obligim mbulimi i tyre. Ka disa prej dijetarëve që bëjnë lehtësime, porse shumica e shohin obligim mbulimin e tyre, ndërsa mbulimi i duarve është çështje pak më e gjerë; nëse i mbulon është më e mirë e nëse nuk i mbulon prapë nuk ka të keqe”.

E marrë nga revista “El Arabije” dhe “Mexhmu’u Fetava el Alametu Abdul Aziz ibën Bazi”, Allahu e mëshiroftë!

Gjithashtu është pyetur shejh Ibën Bazi, Allahu e mëshiroftë, se cili është gjykimi për zbulimin e duarve dhe këmbëve në namaz për gruan. E nëse nuk lejohet zbulimi i tyre, atëherë nëse ato zbulohen në namaz, a prishet namazi për atë grua apo namazi në atë gjendje nuk është i pranuar, Allahu ua shpërbleftë me të mira?

Përgjigjja ishte:

“Zbulimi i këmbëve në namaz për gruan nuk lejohet nga shumica e dijetarëve dhe e prish atë. Nëse femra falet dhe këmbët i ka të zbuluara, atëherë ajo obligohet ta përsëritë namazin sipas mendimit të shumicës së dijetarëve, ndërsa zbulimi i duarve është më e gjerë; nëse i mbulon është më e mira e nëse i zbulon nga harresa, atëherë nuk ka të keqe inshaAllah.”

Është pyetur dijetari Muhamed Nasirudin el Albani, Allahu e mëshiroftë, si vijon:

Çështja e mbulimit të këmbëve në namaz çfarë dispozite ka në Islam?

Përgjigjja ka qenë:

“Nëse fillon namazin, atëherë ajo duhet të veshë këmishë jo të tejdukshme të gjatë, rrobë të gjatë që ia mbulon edhe këmbët. E nëse i zbulohet pjesa e poshtme e këmbës teksa ajo është në sexhde, për shembull, atëherë nuk ka të keqe në të, por nëse zbulohet pjesa e epërme e këmbës, kjo nuk lejohet, ngase fjala e qëlluar prej dijetarëve është se këmbët e gruas janë avret.

Për këtë edhe Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka urdhëruar që të zgjatet një pëllëmbë nga zogu i këmbës. E kur erdhi pyetja se mund të ketë erëra dhe të zbulohet, tha: “Të zgjatet edhe një shupla”, d.m.th. sa pjesa mes shuplakës dhe bërrylit.” (Silsileti el Huda ve En Nur. kaseta me nr. 603)

UNEJS MURATI

Revista “KESHILLA”

Previous articleÇELËSA PËR TA KUPTUAR KURANIN E MADHËRISHËM (IV)
Next articleNë Islam pikëllimi s’është i kërkuar, madje as i preferuar!