MBROJE VETEN MË KËTO FJALË!

0
418

– Nëse donë që shejtani të mos afrohet, thuaj kur të dalësh nga shtëpia apo makina apo puna: Bismilah tevekultu ala Allahi, ve la havle ve la kuvete il-la bil-lah (Me emrin e Allahut, në Allahun u mbështeta nuk ka ndryshim e as forcë pa ndihmën e Allahut).

– Nëse donë që Allahu të mjafton gjatë çdo brenge e vështirësie, thuaj shtatë herë: Hasbij Allahu la ilahe il-la huve Alejhi tevekeltu ve Huve Rabul arshil adhim (Më mjafton mua Allahu, nuk i takon adhurimi askujt tjetër përveç Allahut, Atij i mbështetem dhe ai është Zoti i Arshit të Madh).

– Fjala, la il-lahe il-lAllah, është e dashur për zemrat dhe është drita e atyre zemrave dhe përmendja e saj i fshin gjynahet.

– Kur ndjen ngushtim dhe zbrazëtirë në gjoks përsërite: La ilahe il-la Ente Subhaneke in-ni kuntu minedh-dhalimin (Nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Teje që je i Madhëruar. Vërtetë, unë jam prej mëkatarëve).

– Kur hulumton dritën në kohën e errësirës lexoje suren Kehf ditën e Xhuma!

– Kush donë jetë në zemrën e tij, le të kapet për fjalën: Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she’ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tasrfete ajnin (O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmisoi tërë gjendjen time dhe mos më lër të mbështetem në veten time, as sa një përpëlitje e syrit).

– Nëse donë që Allahu të jetë i kënaqur me ty Ditën e Kiametit, thuaj nga tri herë, në mëngjes dhe në mbrëmje: Redijtu bil-lahi Rabben ve bil islami dinën, ve bi Muhamedin nebijjen (Jam i kënaqur që Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe Pejgamberi im është Muhamedi, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të).

– Shejtani thotë: E shkatërrova të birin e Ademit me gjynahe dhe ai më shkatërroi me istigfar dhe me fjalën la ilahe il-lAllah!

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here