Home ISLAM Lutja kur të rrotullohemi në gjumë

Lutja kur të rrotullohemi në gjumë

La ilahe il-laAll-llahu El-Vahidul-Kahhar, Rabbus-semavati vel-erdi ve ma bejne huma El-Azizul-Gaffar.
S`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, Një dhe të Plotfuqishëm, Zot i qiejve dhe i tokës dhe krejt ç`ka ndërmjet tyre i Plotfuqishmi Mëkatfalësi.
Këtë duhet thënë me rastin e rrotullimit prej njërit krah në tjetrin. (Sahih sipas Hakimit, kurse Dhehebiu e ka pëlqyer 1/540. Poashtu Nesaiu në “Amelul-jevmi vel-lejleh” dhe Ibën Sunnij “Sahih El-Xhamiu” 4/213.

The post Lutja kur të rrotullohemi në gjumë appeared first on Islami.press.

Previous articleThirrja e ezanit, e largon shejtanin
Next articleSi ta ruash shtëpine nga shejtanët