Lutja kur të hyjm në shtëpi

0
367

Bismil-láhi velexhná ve bismil-láhi harexhná ve alá Rabbiná tevekkelná.
Me emrin e All-llahut hymë dhe me emrin e All-llahut dalim dhe te Zoti ynë mbështetemi (Pastaj le të përshëndesë familjen e tij).
Ebu Davudi 4/325, Ibën Bazi në librin e tij “Tuhfetul-Ahjar” fq.28 dhe thotë: Senedi i këtij hadithi është i mirë dhe transmetohet në hadith të vërtetë se Pejgamberi (salAll-llahu alejhi ve selem) ka thënë: “Kur njeriu hynë në shtëpin e tij dhe e përmend All-llahun gjatë hyrjes si dhe gjatë ngrënies së ushqimit shejtani, u thotë (shejtanëve të tjerë): Sot për ju s’ka vend për fjetje e as ushqim”. (Muslimi hadithi Nr-2018).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here