Home Zgjodhëm për ju. A lejohet ndërtimi i shtëpisë mbi varreza?

A lejohet ndërtimi i shtëpisë mbi varreza?

Pyetja e shtatë nga fetvaja me nr 820

Pyetje: Një i varfër nuk posedon shtëpi dhe as truall mbi të cilin mund të ndërtojë shtëpinë. Aty pranë, ndodhet një varrezë e vjetër 100 vjeçare ose edhe më e vjetër dhe gjatë gjithë kësaj kohe nuk është varrosur askush tjetër. Ky i varfër kërkon që të ndërtojë një shtëpi në atë varrezë, a i lejohet diçka e tillë?

Përgjigje: Toka ku janë varrosur të vdekurit konsiderohet Vakf i caktuar për ata që prehen aty dhe nuk i lejohet askujt të ndërtojë shtëpi për veten e tij, i pasur apo i varfër qoftë ai. Gjithashtu nuk i lejohet të veprojë diçka që përkon me interesin e tij personal, edhe nëse ajo varrezë është e vjetër. Toka e Allahut është mjaft e gjerë dhe format e shfrytëzimit të hallallit janë të shumta. Prandaj, muslimani duhet të kërkojë atë që i lehtësohet prej rrugëve të hallallit, e sa të shumta janë ato dhe ti largohet asaj që Allahu e ka ndaluar. Allahu i Lartësuar thotë: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret.”

I gjithë suksesi vjen nga Allahu, paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi Pejgamberin, familjen dhe shokët e tij.

[Komisioni i përhershëm për studime akademike dhe fetva]

Abdurrezak Afifi

Abdullah bin Gudejan

Abdullah bin Meni’j

Përktheu: Fatjon Isufi

Previous articleShkatërrimet e Beni Israilëve në tokë! (Komentim i disa ajeteve të sures El-Isra)
Next articleKatër baza që duhet ti njohë çdo tregëtar musliman! (Pjesa e parë)