Koha dhe shëndeti

Koha dhe shëndeti

Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Në dy begati janë të mashtruara shumica e njerëzve, e ato janë: shëndeti dhe koha e lirë.” Transmeton Buhariu

Koha dhe shëndeti nuk zgjasin çdo herë, andaj shfrytëzoj.

Shejh Abdulkerim Hudajr
Allahu e ruajt