Home Zgjodhëm për ju. Ja si rriten të mirat në shtëpi

Ja si rriten të mirat në shtëpi

Ibën Kethiri rahimehullah thotë:transmetohet nga Abdullah ibni Mes’udi i cili ka thënë:Kur ndonjëri nga ne mësonte dhjetë ajete të Kur’anit nuk i kalonte ato përderisa nuk mësonte domethënien e tyre të plotë dhe të punonte me to.
Gjithashtu Ibën Kethiri thotë:ka thënë Ebu Abdurrahman Essulemi se na kanë thënë ata të cilët na e kanë mësuar Kur’anin se ata kanë kërkuar nga Pejgamberi a.s.që t’ua mësonte Kur’anin ,e kur i mësonin dhjetë ajete punonin me to,kështu qe kanë mësuar Kur’anin

dhe jetësimin e tij në të njëjtën kohë.(Ibën Kethiri ne komentimin e kuranit-1/4) .Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të ka thënë: Vërtetë shtëpia në të cilën lexohet Kur’ani është e rehatshme për banuesit e saj ,në të prezantojnë melaiket ,e braktisin atë shejtanët dhe rriten të mirat . Ndërsa në atë shtëpi ku nuk lexohet Kur’ani plogështia dhe mosvullneti për të qëndruar në të janë të dukshme tek banuesit e saj ,ajo braktiset nga ana e melaikeve ,pakësohen të mirat ,dhe shëndrrohet në vendstrehim për shejtanet. Transmeton Daremiu ne sunenin e tij

Previous articleI ka vdekur shoku i tij prej kohësh, por ky nuk ia ka fshirë emrin dhe numrin e tij nga telefoni.
Next articleJa pse duhet të flini me dyert mbyllur