Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari robi (i Allahut) në Ditën e Ringjalljes

0
380

Nga Ebu Hurejre (Allahu qoftë i kënaqur me të) përcillet se i Dërguari i Allahut (paqja dhe lëvdatat e Allahut qofshin mbi të) ka thënë:

Gjëja e parë për të cilën do të japë llogari robi (i Allahut) në Ditën e Ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpëtuar dhe i mirëpritur. Nëse namazet do të jenë të paplota (të mangëta), do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë i humbur. Nëse do të ketë “diçka të paplotësuar nga farzet (obligimet e domosdoshme), Allahu do t’u thotë (melekëve): “Shihni se a ka kryer robi Im ndonjë namaz vullnetar, me të cilin do t’ia kisha plotësuar fardin.” Pastaj edhe veprat tjera do të gjykohen në të njëjtën mënyrë.

(Tirmidhiu nr. 413 –teksti është i tij, Ebu Davudi nr.864, Nesaiu nr. 466, Ibën Maxhe nr. 1425)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here