Fitimi dhe humbja

Fitimi dhe humbja

Imam Ebu Fet’h El-Busti, rahimehull-llah, thotë: O shërbëtor i trupit sa lodhesh duke e shërbyer ate

Kërkon fitimin aty ku është humbja

Kujdesu për shpirtin dhe plotëso vlerat e tij

Sepse ti me shpirt e jo me trup je njeri

Lërë përtesën në të mirat që i kërkon

Sepse nuk gëzohet me të mirat përtaci

Ilaçi i sukseshëm

Shejh Abdurahman Es-Sadiu, rahimehull-llah, ka thënë: “Pasi që dynjaja asnjëher nuk shpëton nga njollat, atëherë ilaçi i sukseshëm është që njeriu të angazhohet me vepra të dobishme, të cilat ia mbushin kohën dhe e largon vazhdimin e mendimit në këto njolla dhe kjo vepër duhet me qenë e afërt me shpirtin dhe të mallëngjohet për te”. (“Vesailul-Mufide Lil-Hajatis-Seide”, fq. 15).

Leave a Reply