Home Zgjodhëm për ju. Fërkimi i nofullës së fëmiut me lëngun e hurmës

Fërkimi i nofullës së fëmiut me lëngun e hurmës

Pyetje: Të nderuar, pranoni urimet më të mira për këtë web që po e mbani dhe çdo ditë kemi mundësi të jemi sa më shumë të informuar me këshilla islame. Allahu xh.sh. ju shpërbleftë me të mirat e Tij për punën që po e bëni dhe këshillat që po i jepni. Pyetja ime: Pres lindjen e vajzës tash, me ndihmën e Allahut shpresoj të shkoj mirë gjithçka. Ju lutem më njoftoni se si sipas Islamit i vihet emri fëmijës – procedurat. Në cilën ditë pas lindjes duhet vënë emrin fëmijës? A duhet të thirret ezani në veshin e fëmijës dhe të vehet emri? Kjo është çka kam lexuar në një libër, procedurat e emrit të fëmijës, s’di a është e saktë kjo? Jam në pritje të përgjigjes, motra juaj.

(Vazhdim..) Përgjigje: 2. Fërkimi i nofullës së fëmiut me lëng të hurmës, apo me ndonjë gjë të ëmbël:

Transmetohet nga Aisheja (radijallahuanha) e cila thotë se: “Pejgamberit (salallahualejhiveselem) i vinin (njerëzit) me fëmijët e tyre, dhe ai i bekonte ata dhe përtypte ndonjë hurmë, dhe pastaj me lëngun e saj ua përshkonte nofullën atyre”. (Transmeton Buhariu dhe Muslimi)

Thotë Imam Neveviu: Janë pajtuar të gjithë dijetarët se është e pëlqyer lyerja e nofullës së fëmiut me lëngun e hurmës, e nëse nuk ka mundësi (të gjejë apo të përdorë atë), atëherë me ndonjë gjë të ngjashme me të prej ëmbëlsirave, e merr dhe e përtypë atë, e pastaj me të përshkon nofullën e fëmiut.. (Sherhu Nevevij ala Muslim 14/122)

Kështuqë është e pëlqyer që prindi të përtypë ndonjë hurmë, apo ndonjë gjë të ëmbël, dhe pastaj me të të përshkon nofullën e fëmiut të posalindur.

Edhepse një pakicë e dijetarëve janë të mendimit se kjo gjë ka qenë e veçantë vetëm për Pejgamberin (salallahualejhiveselem) dhe jo për të tjerët, por më e saktë është se kjo gjë është e pëlqyer për të gjithë, ngase kështu kanë vepruar edhe sahabet, edhe të tjerët pas tyre. (El-Bidajeh ven-Nihiajeh 9/303)

Allahu e di më së miri
Hoxhë Omer Bajrami

Previous articleTherrja e kurbanit për fëmiun e posalindur (akika)
Next articleKu është vendi i të çmendurve në botën tjetër?