Duaja për largimin e shejtanit dhe pëshpëritjes të tij

0
379

Duaja për largimin e shejtanit dhe pëshpëritjes të tij

Të kërkuarit mbrojtje nga Allahu [subhanehu ve teala], prej tij.

Ebu Davudi 1/206, Tirmidhiu “Sahih Et-Tirmidhi” 1/77 sure El-Mu`minun: 98-99.

Këndimi i ezanit.

Buhariu 1/151, Muslimi 1/291.

Duatë dhe leximi i Kur`anit. Pastaj, ajo që e largon shejtanin janë edhe lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes, para zgjimit, lutjet me rastin e hyrjes dhe daljes nga shtëpia, lutjet e hyrjes dhe daljes nga xhamia, si dhe lutje tjera të cilat janë të transmetuara, si p.sh. leximi i Ajetul-Kursisë para fjetjes, leximi i dy ajeteve të fundit të sures El-Bekare, poashtu, Pejgamberi (Sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Kush në ditë thotë 100 herë: “La ilahe il-la-ll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir” (S’ka të adhuruar përveç Allahut, Një dhe i pa shoq, Atij i takon Sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send), do të jetë i mbrojtur prej shejtanit tërë ditën”. Poashtu, e cekëm se edhe Ezani e largon shejtanin.

Pejgamberi (Sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Mos i bëni shtëpitë tuaja varre, me të vërtetë djalli ik nga ajo shtëpi në të cilën lexohet sure El-Bekare”. (Muslimi 1/539.)/mjeksiaislame

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here