Home ISLAM Hadithe A dëshiron të kesh shpërblim sa pesëdhjetë sahabe?

A dëshiron të kesh shpërblim sa pesëdhjetë sahabe?

I Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Do të vij një kohë pas juve kur do të duhet të tregoni durim të madh, andaj kush do t’i përmbahet fortë fesë në atë kohë, do të ketë shpërblimin sa pesëdhjetë prej jush.”

Sahabët e pyetën: “O i Dërguari i Allahut, shpërblimi do të jetë sa pesëdhjetë prej tyre?! I Dërguari u përgjigj: Jo, Por shpërblimi i tyre do të jetë sa pesëdhjetë prej jush!” (Tirmidhiu, Ebu Davudi, Ibn Maxhe, Ibn Hibban, Et-Taberani i El-Bezzar – sahih)

I Dërguari i Allahut s.a.v.s, duke e ditur se do të vijnë sprova të tilla të cilat do të shoqërohen me durim të paparë dhe me sakrificë të madhe, ai u premtoi gjeneratave që do të vijnë shpërblime dhe nderime të tilla për të cilat ja vlen të sakrifikohet dhe të durohet ajo çka në fakt nuk mund të durohet.

Sepse për qëllimet e vërteta ja vlen të sakrifikohet dhe të paguhet një çmim i lartë.

Kështu në kohën kur gjithçka do t’i largohet fesë së vërtetë të Allahut, përmbajtja e dispozitave fetare rezulton me shpërblimin e pesëdhjetë sahabëve.

Çfarë fati dhe lumturie për gjeneratat që janë aq larg sahabëve, ndërsa me shpërblim dhe nderim janë aq afër!? Vallë, a nuk ja vlen që për këtë të durojmë edhe krizat dhe sprovat më të mëdha!?

Nuk është lehtë ta arrijmë këtë shpërblim: shikoni se si kohët e fundit është rëndë të mbijetosh si musliman në Egjipt, Siri, po edhe tek ne!!!

Të gjithë janë ngritur në këmbë që me falsifikime të ndryshme, të kërcënojnë fenë origjinale, në të njëjtën kohë të gjithë mundohen të rrezikojnë edhe besimtarët e sinqertë, të cilët e ruajnë fenë e vërtetë nga të gjitha mendimet destruktive dhe devijimet sektare!!!

Shkruan: Dr. Shefik Kurdic

Përktheu: Arsim Dauti

(Islampress)

Previous articleFjalët që sjellin një mijë sevape dhe fshijnë një mijë mëkate
Next articleSi ta këshillosh ate që pin alkool