Home Zgjodhëm për ju. Çfarë dobie ke nga dëgjimi i Kur’anit?

Çfarë dobie ke nga dëgjimi i Kur’anit?

Dëgjimi i ajeteve të Kur’anit është adhurim (ibadet) dhe disa fjalë rreth muzikës

Pyetje:

-Jam një djalë i ri dhe një ditë e pashë një moshatar timin, duke dëgjuar muzikë, ndërsa unë duke e ditur se muzika është haram, iu afrova dhe e këshillova, por ai më tha: “Çfarë dobie ke nga dëgjimi i Kur’anit?” Unë i thashë se dëgjimi i Kur’anit është adhurim dhe ke dobi të mëdha nga Kur’ani, por ai ma ktheu dhe tha: “Unë kam dobi nga muzika ashtu siç ke ti nga Kur’ani.”

Pra çka mendoni për këtë thënie të tij?

Përgjigje:

-Kjo është një fjalë e shëmtuar, këtë fjalë nuk e thotë ai i cili e njeh Kur’anin dhe Islamin, bile frikësohem se ka mundësi që ky person të dal nga feja Islame me këtë thënie nëse beson se ai ka dobi nga muzika ashtu siç ka dobi nga Kur’ani, Allahu na ruajt nga devijimi i zemrave dhe rrëshqitjeve të gjuhëve, me të vërtetë Allahu është Dëgjues.

-Duhet që këtij personit dhe të tjerëve të llojit të tij, tu tregohet se nga Kur’ani ka dobi të shumta, sepse aty e gjejmë udhëzimin dhe përmirësimin, aty është shpëtimi, përmirësimi i zemrave dhe veprave, aty është sigurimi i fesë dhe jetës së kësaj bote, aty gjejmë përmirësimin e moralit dhe veprimin e veprave të shumta që e kënaqin Allahun dhe se si me këto vepra afrohemi tek Ai, pra Kur’ani thërret që të kemi moralin më të lartë, na thërret që t’i përmirësojmë veprat tona, na i mëson obligimet që i kemi ndaj Tij, na i mëson gjërat e ndaluara, na e mëson rrugën e pejgamberëve, na i mëson virtytet dhe moralin e pejgamberëve dhe besimtarëve, virtytet e banorëve të xhenetit dhe moralin e tyre dhe si të bëhemi prej tyre, na i mëson cilësitë e banorëve të zjarrit dhe si të shmangemi prej tyre, e tërë kjo gjendet në Kur’an, vallë a ka dobi më të madhe se kjo, a ka dobi më të madhe në botë se sa të mësosh se si e kënaq Allahun e Lartësuar dhe si hidhërohet Ai? I mëson emrat e bukur dhe cilësitë e larta të Tij, vallë a ka diçka më të mirë se kjo?!

Ndërsa sa i përket muzikës, nuk kënaqet nga muzika përveç ai që e ka zemrën e sëmurë dhe është i devijuar nga rruga e vërtetë, pra kjo është dobia e muzikës, në një hadith pejgamberi, -salallahu alejhi ve selem!- thotë:

“Muzika e mbjellë nifakun (dyfytyrësinë) në zemër, ashtu siç i mbjell uji bimët”1

Shejh AbdulAziz bin Baz –Allahu e mëshiroftë!-

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja:

Mujdin Xh. Xhaferi

29/04/13

1. Transmetuesi është Abdullah ibn Mesud, shënon Ebu Davud në El Edeb 4279

Previous articleA duhet ta ndërroj udhën nëse shoh diçka të keqe?
Next articleA i përmbledh shehadeti të gjitha llojet e Teuhidit?