99 EMRAT E BUKUR TË ALLAHUT TË LARTËSUAR

0
866

All-llahu ka emrat më të mirë, andaj Atë thirreni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për t’u shpërblyer (me dënim) për veprimet e tyre”[1].

Ebu Hurejra radijAll-llahu anhu, ka thënë: “I Dërguari i All-llahut alejhis-selam ka thënë: “All-llahu xhel-le shanuhu i ka 99 em­ra, një më pak se njëqind, dhe vepro sipas tyre, e do të hysh në Xhe­net”[2].

Prej tyre emrave janë:

1. ALL-LLAH
2. EL-EVVELU– I Pari.
3. EL-AHHIRU– I Fundit.
4. EDH-DHAHIRU– I Dukshmi.
5. EL-BATINU– I Padukshmi.
6. EL-ALIJJ– I Larti.
7. EL-AËLA – Më i Larti.
8. EL-MUTEALI– I Gjithëlartësuari.
9. EL-ADHIM– Madhështori.
10.EL-MEXHID – I Lavdishmi.
11.EL-KEBIR– I Madhi.
12.ES-SEMI’U– Dëgjuesi.
13.EL-BESIR– Vështruesi.
14.EL-’ALIM– I Gjithëdituri.
15.EL-HHABIR– i Gjithinformuari.
16.EL-HAMID– I Falënderuari.
17.EL-AZIZ– Gjithëkrenari.
18.EL-KADIIR – I Fuqishmi.
19.EL-KADIR – I Gjithëfuqishmi.
20.EL-MUKTEDIR – Fuqimadhi.
21.EL-KAVIJJ– I Forti.
22.EL-METIN– I Pathyeshmi.
23.EL-GANIJ– I Pasuri.
24.EL-HAKIIM– I Urti.
25.EL-HALIM– Përdëllimtari.
26.EL-AFUVVU– Mëkatfalësi.
27.EL-GAFUR– Falësi.
28.EL-GAFFAR– Gjithëfalësi.
29.ET-TEVVAB– Pendimpranuesi.
30.ER-RREKIB– Vigjëluesi.
31.ESH-SHEHID– Dëshmuesi.
32.EL-HAFIDH– Ruajtësi.
33.EL-LETIF– I Buti.
34.EL-KARIB – I Afërti.
35.EL-MUXHIJB – Përgjigjedhënësi.
36.EL-VEDUD– I Dashuri.
37.ESH-SHAKIRU – Mirënjohësi.
38.ESH-SHEKUR– ShumëMirënjohësi.
39.ES-SEJID – Zotëriu.
40.ES-SAMED– I Panevoji.
41.EL-KAHIR– Mposhtësuesi.
42.EL-KAHAR– Mposhtësi.
43.EL-XHEBBAR– I Gjithëfuqishmi.
44.EL-HASIB – Llogarimarësi.
45.EL-HADI– Udhëzuesi.
46.EL-HAKEM – Gjithëgjykuesi
47.EL-KUDDUS– I Shenjti.
48.ES-SELAM– Paqedhënësi.
49.EL-BERR– Mirëbërësi.
50.EL-VEHHAB– Dhuruesi.
51.ER-RRAHMAN– I Gjithëmëshirëshmi.
52.ER-RRAHIM– Mëshirëploti.
53.EL-KERIM– Bujari.
54.EL-EKREM – Mëbujari.
55.ER-RREUF– I Dhembshuri.
56.EL-FETTAH– Zgjidhjedhënësi.
57.ER-RRAZiK– Rriskëdhënësi.
58.ER-RREZAK– Furnizuesi.
59.EL-HAJ – I Gjalli.
60.EL-KAJJUM– I Përjetshmi.
61.ER-RAB – Zot.
62.EL-MELIK – Sunduesi.
63.EL-MELIIK – Gjithësunduesi.
64.EL-VAHID– I Vetmi.
65.EL-EHAD– Një.
66.EL-MUTEKEBIR– I Madhërishmi.
67.EL-HHALIK– Krijuesi.
68.EL-HHALAK– Gjithëkrijuesi.
69.EL-BARIU– Filluesi.
70.EL-MUSAVVIR– Formëdhënësi.
71.EL-MU’MIN– Siguruesi.
72.EL-MUHEJMIN– Mbizotëruesi.
73.EL-MUHIT – Gjithëpërfirësi.
74.EL-MUKIIT – Gjithmaftuesi.
75.EL-VEKIL– Përkujdesësi.
76.EL-KAFIJ – Mjaftuesi.
77.EL-VASIU– Gjithëpërfshirësi.
78.EL-HAK – I Vërteti.
79.EL-XHEMIL – I Bukuri.
80.ER-RREFIK
81.EL-HAJJ– I Gjalli.
82.ES-SETIR – Mbuluesi.
83.EL-ILAH – I Adhuruari.
84.EL-KABID– Shtrënguesi.
85.EL-BASIT– Dhënësi.
86.EL-MUËTIJ– Shumëdhënësi.
87.EL-MUKADIM– I Pari .
88.EL-MUAHIR – I Fundit.
89.EL-MUBIN– I Qarti.
90.EL-MENAN– Dhuratdhënësi..
91.EL-VELIJ– Dashuridhënësi.
92.EL-MEULA– Gjithëndihmuesi.
93.EN-NASIR– Ndihmuesi.
94.ESH-SHAFI– Shëruesi.
95.MALIKUL-MULK– Pushtetmbajtësi.
96.XHAMIU-NAS– Tubuesi i gjitë njerzizë.
97.NURU-SEMAVATI VEL-ERD– Ndriçuesi i qiejve dhe tokës.
98.DHUL-XHELALI VEL IKRAM– Atij i takon madhështia dhe nderi.
99.BEDIU-SEMAVATI VEL-ERD– Shpikësi i qiejve dhe i tokës[3].
Përgatiti: Nexhat Ceka

Burimi: albislam.com

___________

[1] Suretu-Araf, ajeti: 180.

[2] Këtë hadith e transmetojnë Buhariu, Muslimi, Tirmidhiu, Nesaiu dhe Ibni Ma­xhe. Shih: Sahihu-l-Buhari me’a Fet’hul Bari, 5: 372; Hidajetu-l-Bari, 1: 135; dhe Sahih Muslim bi Sherhin Nevevi, 17: 5.

[3] Shiko: këta emra me argumente nga Kurani dhe Sunnetinë librin:” sherh esmaullahil-husna fi dauil kitabi ve suneh”, të autorit Seid ibn Alij ibn Vehf El-Kahtani.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here