Home Zgjodhëm për ju. Mos e xhelozoni njëri-tjetrin – Hutbe

Mos e xhelozoni njëri-tjetrin – Hutbe

” A mos (vallë) u kanë zili njerëzve, në ato që ua ka dhuruar Allahu nga të mirat e veta?
Na u kemi dhënë breznive të Ibrahimit Librin e dijeninë e plotë dhe u kemi dhënë pushtet të madh.”
(Nisa: 54).

” Shumica e ithtarëve, të Librit të Shenjtë, prej zilisë që kanë në vete, dëshirojnë që t’ju kthejnë nga besimi në mohim, pasi e vërteta atyre iu tregua haptazi; por, ju falni ata dhe hiqni dorë, për deri sa të arrijë urdhëri i Allahut.
– Me të vërtetë Allahu është i Plotëfuqishëm.”
(Bekare: 109).
” Mos lakmoni në ato gjëra, që Allahu i ka shpërblyer disa nga ju mbi të tjerët; për mashkujt është shpërblimi i punës që bëjnë, e po ashtu edhe për femrat ka shpërblim për punën që bëjnë.
Kërkoni prej Allahut nga mirësitë e Tij.
Se, Allahu , është i Gjithëdijshëm për çdo gjë.” (Nisa: 32).
” Ju jeni asi njerëzish që i doni ata, por ata nuk ju duan juve!
Dhe ju u besoni të gjitha librave.
Kur ata ju takojnë juve, thonë: “Na besojmë”, e kur të mbeten vetëm, nga pezmatimi ndaj jush, ata i kafshojnë majet e gishtave me dhëmbë.
Thuaju: “Vdisni me pezmatimin tuaj.
Se Allahu me të vërtetë di ç’keni në zemrat tuaja”.
Nëse juve u vjen ndonjë e mirë, at ai brengosë ajo, e nëse juve u gjen ndonjë e keqe, ata gëzohen për atë. Nëse ju duroni dhe ruheni nga mëkatet, dhelpëritë e tyre nuk mund të ju dëmtojnë asgjë. Se Allahu ngërthen (në dijeninë e Tij) çdo gjë që punojnë ata.”
(Imran: 119-120).
” Në Ditën kur nuk do të bëjë dobi as pasuria as djemtë,
por do të bëjë (kenë) dobi (vetëm) ai që vie me zemër të pastër te Allahu.”
(Shuara: 88-89).
” E, ata që ruhen nga lakmia e madhe, me siguri, do të jenë fitues.
Edhe ata që vijnë pas tyre – thonë: “O Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve;
O Zoti ynë, Ti je, me të vërtetë, i mirë dhe mëshirues!.”
(Hashr: 9-10)
” Tregoju (o Muhammed!) saktësisht atyre (popullit tënd) ngjarjen e dy bijve të Ademit, kur ata therrën kurban, njërit iu pranua, kurse tjetrit jo.
Tha – njëri: “Ty gjithsesi do të mbysë”.
Tjetri tha: “ Allahu pranon (kurbanin) vetëm prej atij që ruhet prej mëkatesh.”
(Maide: 27).

Transmetohet nga Ebu Hurejra ,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë:’’ Ruajuni nga paragjykimi, sepse paragjykimi është rrena më e madhe, mos e spiunoni njëri tjetrin, mos i hulumtoni të metat e njëri tjetrit, mos e keni zili njëri tjetrin, mos e mashtroni njëri tjetrin në tregti, mos e urreni njëri tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit, mos i ndërhyni njëri tjetrit në shitëblerje por bëhuni robër të Allahut dhe vëllezër në mes vete ashtu si ju ka obliguar Zoti juaj. Muslimani është vëlla i muslimanit, ai nuk i bën padrejtësi, nuk e tradhton, nuk e gënjen, nuk e ofendon. Devotshmëria është këtu( bën me shenjë në gjoksin e tij) dhe mjafton e keqja ta nënçmosh vëllain tend musliman.
Çdo musliman e ka të ndaluar gjakun, pasurinë dhe nderin e muslimanit tjetër.”
( Shënuan Buhariu: 4064, 6065 dhe Muslimi: 2563, 2564).
Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
” Ruajuni nga hasedi, sepse hasedi i fshinë( ose i hanë) veprat e mira ashtu siç i djeg(i hanë) zjarri drunjët.”
(Shënon; Ebu Davudi; 4903).
Transmetohet nga Enesi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
” Mos e urreni njëri tjetrin, mos e xhelozoni(hasedoni) njëri tjetrin, mos ia ktheni shpinën njëri tjetrit, por bëhuni robër të Allahut dhe vëllezërohuni në mes vete.”
(Shënon: Muslimi: 2559, Buhariu: 6065).
Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Muhamedi,- salallahu alejhi ue selem!,- ka thënë:
” Nuk ka dyshim se Allahu nuk shikon fizionominë tuaj, as pasurinë tuaj, porse Ai shikon veprat tuaja.”
(Shënon: Muslimi- 2563)
AUTOR: MUHAMED AHMED EL ADEUIJU
NGA ARABISHTJA: SUAD B. SHABANI.

Previous article“Më tepër duan t’u bëjnë mirë atyre se sa vetes…
Next articleVeprat që i fshijnë mëkatet