Home Zgjodhëm për ju. Xhinët janë krijesa të padukshme

Xhinët janë krijesa të padukshme

Suretu el xhinn:
““““““““““`
Me emrin e Allahut-Mëshiruesit-Mëshirbërësit.
““““““““““““““““““““““““““““““
1-Thuaj: “Mua më është shpallur se një grup i vogël nga xhinët i vuri veshin dhe dëgjoi (Kur’anin) dhe (kur u kthyen te të vetët) thanë:
“Ne kemi dëgjuar një Kur’an që mahnit,”
2- “që udhëzon në të vërtetën, andaj ne i besuam atij dhe Zotit tonë, kurrsesi nuk do t’ia shoqërojmë më askë”.
3- Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tonë nuk është që ka as grua, as fëmijë.
*Suretu el xhinn ka 28 ajete.
*Kjo sure sqaron çështjen themelore të besimit,siç janë;
njësia e Zotit,dërgimi i pejgamberëve,ringjallja dhe dita e gjykimit.
mirëpo në kët sure më esenciale është çështja e xhinëve,
se si ata e dëgjuan Kur’anin,
si e besuan,si e madhërojnë dhe e besojnë Zotin.
disa prej tyre përpiqen të dëgjojnë se cfarë urdhërohet nga qielli (ka kuptimin te degjojne se çfare urdherash i jep Allahu Subhanehu we Teala melekve ) etj etj..
*Përsa i përket ekzistimit të ,xhinëve nuk ka ndonjë dyshim tek besimtarët.
kjo gjo o vërtetuar në Kur’an dhe në sunnet,
prandaj hamendjes së disa njërzve s’ka shume nevoje ti vihet veshi,
dhe sa i përket formës së xhinve ka mendime te ndryshme,
Xhinët janë krijesa të padukshme,jonë të krijuara prej nje materie që shqisat tona nuk mundet ti kapin (pra dhe nuk mundet ti shohim.)
Allahu na largoftë e na mbroftë
nga sherri i shejtanit te mallkuarë.

Previous articleZekati i fitrit (Sadakaja e fitrit)
Next articleÇfarë thotë Qendra Rekreative në Holandë për namazin?