Me uri ka dobi të mëdha

ME URI KA DOBI TË MËDHA

Me uri ka dobi të mëdha, ngase i thyen epshet dhe mëkatet,dhe dominon mbi egon impulsive (nefsin emare), si dhe të gjitha epsheve të tjera të cilat janë burim i mëkateve.
Hazreti Aliu r.a. ka thënë: “Asnjëherë nuk jam ngopur e të mos kem gabuar apo shkaktuar gabim.”
Hazreti Ajshja r.a. ka thënë: “Bid’ati (risia) e parë që është bërë pas Pejgamberit s.a.v.s. ka qenë ngopja. Njerëzit të cilët i mbushin barqet e tyre shpirtrat e tyre i bartë dynjaja.”

Leave a Reply