Home Zgjodhëm për ju. Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht

Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht

Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht
Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë:
“Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht:

1. Prijësit të drejtë,
2. Agjëruesit kur çel iftarin dhe
3. Lutja e atij të cilit i është bërë padrejtësi.”

E transmeton Tirmidhiu me nr. 2525. Albani e ka konsideruar hadith të saktë në librin “Sahihu et Tirmidhi” me nr. 2050

Previous articleLutja e një njeriu mysliman për vëllanë e tij jo të pranishëm është e pranueshme
Next articleHemorroidet, shkaqet dhe trajtimi i tyre