Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht

Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht
Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë:
“Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht:

1. Prijësit të drejtë,
2. Agjëruesit kur çel iftarin dhe
3. Lutja e atij të cilit i është bërë padrejtësi.”

E transmeton Tirmidhiu me nr. 2525. Albani e ka konsideruar hadith të saktë në librin “Sahihu et Tirmidhi” me nr. 2050

Leave a Reply