Surja Inshirah – ( Surja e qetësimit shpirtëror…)

Surja Inshirah – ( Surja e qetësimit shpirtëror…)

A nuk ta hapëm Ne gjoksin tënd?

2 Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,

3 E cila shtypte shpinën tënde.

4 Dhe Ne, ta ngritëm lart famën tënde?

5 E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.

6 Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.

7 E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).

8 Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!

l Recitim i qetë l Surja Inshirah – Omar Hisham Al Arabi