Home Zgjodhëm për ju. Si ta lus Zotin?

Si ta lus Zotin?

Si ta lus Zotin?

Një njeri erdhi tek Pejgamberi, sal-lallahu alejhi ue selem, dhe e pyeti:
“Si të them kur i lutem Zotit tim?

Ai ju përgjigj: thuaj “Allahume gfirli uer hamni ue afini uer zukni
(O Zoti im më fal, më mëshiro, më jep shëndet dhe më furnizo)
pastaj vazhdoi: Kjo lutje ta përmbledhë tërë dunjanë dhe ahiretin tënd”
(Shënon Muslimi)

Previous articleSI TË JAPIN GRATË SADAKA!!
Next articleNjeriu më i dashur tek Allahu është ai që më së shumti i bën këto punë