Home Zgjodhëm për ju. SI I LARGON SHEJTANI NJERËZIT NGA RRUGA E DREJTË !?

SI I LARGON SHEJTANI NJERËZIT NGA RRUGA E DREJTË !?

Për t’i larguar njerëzit nga rruga e vërtetë, Shejtani i mallkuar përdor dy mënyra.

Ai që nuk u kushton shumë rëndësi punëve të mira dhe i lë pas dore, shejtani këtij njeriu i zbukuron epshet. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:“Xheneti është i rrethuar me vështirësi, ndërsa xhehenemi me epshe.”
(Buhariu (nr. 6487) Muslimi (nr. 2822).

Allahu i Madhëruar në Librin e Tij ka thënë: ”O ju gratë e Profetit! Ju nuk jeni si asnjë grua tjetër, nëse ruheni dhe jeni të kujdesshme. Prandaj mos flisni duke u llastuar që mos të lakmojë ai që ka sëmundje në zemrën e tij, por thoni fjalë të matura!” (Suretu Ahzab, 32.)

Ndërsa atij që është i dhënë pas adhurimeve dhe punëve të mira, shejtani i zbukuron ekstremizmin në fe dhe hedh mbi të një mal me dyshime. Allahu i Madhëruar thotë: ”Ai është që të zbriti Librin. Në këtë libër ka ajete të qarta, të cilat janë bazë e tij, gjithashtu ka dhe ajete jo shumë të qarta. Ata që zemrat u anojnë nga e kota, mundohen të gjurmojnë tek ajetet që nuk janë plotësisht të qarta, me pretendimin se duan të dinë komentin e tyre, e gjithë kjo për të shkaktuar rrëmujë.”(Suretu Ali Imran, 7.)

Aishja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) ka transmetuar se Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) pasi lexoi këtë ajet tha:“Nëse shikoni nga ata që gjurmojnë ajetet të cilat nuk janë plotësisht të qarta, kini kujdes, sepse të tillët janë ata që Allahu i ka përmendur në Librin e Tij.”
(Buhariu (nr.4547) Muslimi (nr. 2665).

“Erdhi t’ju mësoj fenë tuaj” Abdulmuhsin ibën Hamd el Abad

Previous articleNËSE GJEN PLUHUR MBI KURANIN TËND QAJ PËR VETËN TËNDE
Next articleMOS HARRO SE ALLAHU SHEH ÇDO GJË !