SHKAKU I ZBRITJES SË SUREVE “FELEK” DHE “NAS”

0
272

Për shkakun e zbritjes së sureve Felek dhe Nas ka cekur Dijetari El Bejhaki në librin e tijë “Argumentet e pejgamberis” një transmetim ku thuhet se i Dërguari i Allahut paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, duke qenë i sëmur shumë rëndë i kan ardhur dy Melek që ta mjekojn.

Njëri prej tyre ka qëndruar te koka dhe e ka pyetur atë që ka qëndruar te këmbët: Prej çka është i sëmurë? E ai i përgjigjet se e ka goditur magjia (sihri) të cilën ia ka bërë Lebid Ibën Asem që ishte hebre dhe këtë magji e ka vendos te një pus nën një pllakë guri. Ata shkuan në atë vend nxorën ujin prej pusi ngritën pllakën e gurit dhe e gjetën magjinë të cilin e dogjën dhe shkatërruan. Të nesërmen I Dërguari i Allahut paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, e dërgoi Amar Ibën Jasir Allahu qoftë i kënaqur me të, me disa të tjerë për tia sjellë magjinë. Ata hoqën ujin i cili ishte ngjyrë këne dhe ngritën pllakën e gurit për herë të dytë dhe e dogjën. Ajo magjia kishte pasur njëmbëdhjetë nyje çdoherë që I Dërguari i Allahut paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, lexonte një ajet prej këtyre dy sureve zgjidhej një nyje derisa u zgjidh e tëra. Këto dy sure u quajtën suret e kërkimit të mbrojtjes sepse njeriu duhet të kërkon mbrojtje Allahut me to nga krijesat dhe njërëzit që bëjnë keq ashtuqë Allahu ta mbron dhe tia largon çdo të keqe. Transmetohet nga Abdullah Ibën Abas Allahu qoftë i kënaqur me të, i cili thotë: Duke qenë i sëmurë rëndë i Dërguari i Allahut paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, i erdhën dy melek, njëri i qëndroi te koka e tjetri te këmbët i cili e pyeti atë që qëndroi te koka: Prej çka është i sëmur? Ai i përgjigjet: E ka goditur magjia. Ky e pyet: kush i ka bërë magji? Ai i përgjigjet: Lebid Ibën Asem i cili ishte hebre. Ky e pyet: Ku është magjia? Ai i përgjigjet: Te një pus i njohur nën pllakën e gurit. Ata shkuan te pusi hoqën ujin ngritën pllakën e gurit dhe nxorën magjinë dhe e dogjën. Në te ka pasur njëmbëdhjetë nyje dhe pasi që i zbritën këta dy sure të cilat përmbajnë njëmbëdhjetë ajete, çdo ajet që lexonte zgjidhej një nyje derisa u zgjidh e gjith magjia dhe u shkatërrua.

Marë nga libri “Delail en nubuveh” El Bejhaki libri 6 faqe 248.

Përktheu nga gjuha arabe Abdusamed Selimi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here