Rukje me lutje te permendura ne hadithet e te Derguarit,salallahu alejhi ue selem

0
406

Rukje me lutje te permendura ne hadithet e te Derguarit,salallahu alejhi ue selem

Ne traditen e te Derguarit,salallahu alejhim ue selem,gjejme lutje dhe porosi qe kan te bejne me mbrojten nga sihri dhe me mjekimin e renies mesysh,sihrit,ngacmimit te xhineve dhe semundjeve ne pergjithsi.Lutje te tilla jane lutjet ne vijim qe me siguri kane ndikim pozitiv mbi shendetin,por me kushtin paraprak,qe te jete leja prej Allahut,xhel-leshe nuhu.

BISMIL-LAHI ERKIKE MIN KUL-LI SHEJIN JUDHIKE MIN SHERRI KUL-LI NEFSIN EV AJNIN HASIDIN ALL-LLAHU JESHFIKE,BISMIL-LAHI ERKIKE

“Me emer te Allahut te bej rukje nga çdo gje qe te ngacmon,nga e keqa e çdo shpirti dhe nga syri zileqar,Allahu te sheron.Ne emer te Allahut te bej rukje.”(Muslimi,nr.2186)

ESELULL-LLAHEL ADHIM RABBEL ARSHI ADHIM EN JESHFIJEKE

“E lus Allahun e Madh,Zotin e fronit(Arshit)madheshtor per sherimin tend.”(perseritet shtet here)(Tirmidhiu,nr.2083,Ahmedi,vell.4fq.40,nr.2137 .)

BISMIL-LAHI(TRE HERE)EUDHU BI IZZETIL-LAHI MIN SHERRI MA EXHIDU VE UHADHIRU(SHTATE HERE)

“Ne emer te Allahut,kerkoj mbrojtje prej Allahut me fuqine dhe madherine e tij nga e keqja qe me mundon dhe te ciles i friksohem.”(Muslimi,nr.2202)

ALL-LLAHUMME RABBEN-NAS EDHHIBIL BESE VESHFIHI VE ENTE ESH SHAFI,LA SHIFAE EL-LA SHIFAUKE SHIFAEN LA JUGADIRU SEKAMA

“O Allahu im,Zoti i njerezve,largoje semundjen dhe sheroje kete njeri,Tije sherues nuk ka sherim te plote perveç sherimit Tend qe pas vete nuk le semundje.”(Buhariu,nr.3371)

************************************************** ******************************
EUDHU BI KELIMATIL-LAHIT-TAMMETI MIN KULLI SHEJTANIN VE HAMMETI,VE MIN KULLI AJNIN LAMMETI.

“Kerkoj mbrojtje tek Allahu per ju te dy me fjalet e Tij te plota nga çdo shejtan,kafshe ose insekt(helmues)dhe nga syri kritikues.”(Buhariu,nr.3371)

************************************************** ******************************

BISMIL-LAHI TUBETU ERDINA BI RIKATI BADINA JUSHFA SEKIMUNA BI IDHNI RABBENA

“Ne emer te Allahut,me dheun e tokes tone dhe peshtymen e njeriut prej nesh sherohet i semuri,prej nesh me lejen e Allahut.”(Buhariu,nr.5749).

************************************************** ******************************
LA ILAHE IL-LAL-LLAHUL-ADHIMUL-HAKIM,
LA ILAHE IL-LALLAHU RABBUL-ARSHI-ADHIM,
LA ILAHE IL-LALLAHU RABBUS-SEMAVATI VE
RABBUL-ERDI VE RABBUL-ARSHIL-KERIM.

“S ka te adhuruar tjeter perveç Allahut te Madheruar e te Urte.Ska te adhuruar tjeter perveç Allahut,Zotit te Arshit te Lartesuar. Ska te adhuruar tjeter perveç Allahut,Zotit te qiejve dhe te Tokes dhe Zotit te Arshit Fisnik.(Buhariu,nr.6346 dhe Muslimi,nr.2730)
************************************************** ******************************
LA HAULE UE LA KUVVETE ILLA BILLAH
“Ska levizje e as force perveose me deshiren e Allahut.”
Kjo lutje eshte ilaç per netedhjete e nente semundje, me e lehta e te cileve eshte brenga.

************************************************** ******************************
RABBUNA ALL-LLAHU EL-LEDHI FIS.SEMAI,TEKADDESE ISMUKE EMRUKE FIS-SEMAI VEL ERDI,KEMA RAHMETUKE FIS-SEMAI FEXHAL RAHMETEKE FIL ERDI,IGFIR LENA HAVBENA VE HATAJANA ENTE RABBUT TAJJIBINE ENZIL RAHMETEN MIN RAHMETIKE VE SHIFAEN MIN SHIFAIKE ALA HADHEL VEXHE.

“Zoti yn eshte Allahu ne qiell,shenjteroher Emri yt,urdheri yt zbatohetne qielle ne Toke.Zbrite meshiren Tende ne Toke,ashtu siç eshte qielli ,fali gjynahet tona te medha dhe ato te vogla,Ti je Zoti i te mireve,zbrite mbi kete te semure meshire prej meshires Tende dhe sherim prej sherimit Tend.(Ebu Davudi,nr.3892,prej sahabiut te nderuar Ebu Derda.

LAI LAHE EL-LA ENTE SUBHANEKE INNI KUNTU MIN EDH-DHALIMIN

“Nuk ka Zot tjetre perveç Teje!Ti je i paster,nuk ke te meta.Une i bera padrejtesi vetes!”
Muslimani nuki lutet me kete lutje per ndonje gje e te mos i pranohet lutja.(Tirmidhiu,vell.5,nr.484,hadithi nr.3505.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here