Pyetje: A është e vërtetë se Iblisi qan kur njeriu bën sexhde?

0
332

Përgjigje: Në emër të Allahut, falënderimi i takon Atij…

Është vërtetuar në një hadith të cilin e transmeton Ebu Hurejra, radijallahu anhu, se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kur biri i Ademit lexon ajetin e sexhdes dhe bën sexhden, shejtani largohet duke qarë dhe thotë: mjerë për mua! Biri i Ademit u urdhërua të bëjë sexhde, e bëri dhe për të është xheneti. Unë u urdhërova të bëj sexhde, refuzova dhe për mua është xhehenemi.”

Këtu bëhet fjalë për sexhde tilaven, d.m.th. për ato ajete të cilat kur lexohen duhet bërë sexhde. Numri i këtyre ajeteve është pesëmbëdhjetë në Kuran. Këto sexhde janë në suren Araf, Rad, Nahël, Isra, Merjem, dy në suren Haxh, Furkan, Nemël, Sexhde, Sad, Fusilet, Nexhëm, Inshikak dhe Alek. Sipas mendimit të pjesës dërmuese të dijetarëve kjo sexhde është sunet i fortë, sidomos kur vështrojmë hadithin e lartëcituar.

Kjo qarje e Iblisit nuk është si rezultat i pendimit. Kurtubiu në librin e tij Mufhim thotë: “kjo qarje nuk është për shkak keqardhjes që ndien për mëkatet e tij, apo kthimit nga rruga që ka marrë, por për shkak zilisë, mllefit dhe dhimbjes që ndien kur një bir i Ademit fiton xhenetin. Kjo ndjenjë e tij është e përafërt me atë që i ndodh atij kur thirret ezani dhe ikameti dhe Ditën e Arafatit.”

I Dërguari thotë “kur thirret ezani, shejtani ia mbath dhe lëshon gazra” (Muslimi)

Po ashtu thotë: “nuk është parë shejtani ndonjëherë më inferior, më i nënçmuar dhe më i mllefosur se Ditën e Arafatit. Kjo ndodh për shkak mëshirës së madhe që zbret atë ditë” (Taberani, daif)

Parashtrohet pyetja: a përfshihen këtu të gjitha sexhdet apo vetëm sexhde tilave?

Këtu hadithi flet për një çështje të fshehtë që nuk mund të arrihet me mendjet tona, prandaj kur kemi të bëjmë me çështje të këtilla atëherë e kemi për obligim të ndalemi aty ku ndalet teksti i sheriatit, pa shtuar dhe pa lënë mangët asgjë. Hadithi përmend se shejtani qanë kur lexohet ajeti i sexhdes dhe lexuesi bën sexhde. Në asnjë koment të këtij hadithi -me aq sa kam lexuar – dijetarët nuk kanë thënë se bëhet fjalë për çdo sexhde porse janë mjaftuar me përmendjen e asaj që është përmendur në hadith. Këtë e forcon edhe fakti se Muslimi në Sahihun e tij këtë hadith e vendoi nën titullin “Kreu: vlera e sexhdes kur lexohet ajeti i sexhdes, qarja e shejtanit dhe lutja e tij kundër vetes kur lexuesi bën sexhde.” Allahu e di më së miri.

Burimi: albislam.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here