Home Zgjodhëm për ju. Prej sëmundjeve më të rrezikshme të cilat e godasin robin është ashpërsia...

Prej sëmundjeve më të rrezikshme të cilat e godasin robin është ashpërsia e zemrës.

Prej sëmundjeve më të rrezikshme të cilat e godasin robin është ashpërsia e zemrës.
Feja jonë e pastër na e ka sqaruar këtë, na ka treguar ilaçin për këtë sëmundje dhe na tregon disa rrugë për ta eleminuar atë. Prej këtyre rrugëve të posaçme për eleminimin e ashpërsisë së zemrës jane:

Lutja, Allahu i Lartësuar ka thënë: “Kur adhuruesit e Mi të pyesin për Mua, (thuaju se) Unë jam afër. Unë i përgjigjem lutjes, kur lutësi më lutet! (El-Bekare, 186)

Leximi i Kur’anit dhe meditimi në ajetet e tij: Allahu i Lartësuar thotë: “Sikur ta zbrisnim këtë Kur’an mbi ndonjë mal, do ta shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga Allahu.” (El-
Hashr, 21)

Përmendja e shpeshtë e Allahut: Allahu i Lartësuar thotë: “Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve qetësohen kur kujtojnë Allahun. Dijeni, se me përmendjen e Allahut zemra gjen qetësi.” (ER-Ra’d, 28)

Kërkimi i shpeshtë i faljes dhe pendimit: Allahu i Lartësuar ka thënë: “Thuaju robërve të Mi që i kanë bërë keq vetes me gjynahe, të mos e humbin shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu me siguri i fal të gjitha gjynahet.”(EZ-Zumer, 53)

Përmendja e vdekjes dhe vizita e varrezave: I Dërguari i Allahut-alejhi salatu ue selam- thotë: “Ju pata ndaluar nga vizita e varrezave, por vizitojini ato, sepse ato ju kujtonë vdekjen.”

Shoqërimi me njerëzit e mirë dhe pjesëmarrja në tubimet e tyre: Allahu i Lartësuar ka thënë: “Dhe qëndro me ata që i luten Zotit të tyre në mëngjes dhe në mbrëmje..” (Kehf, 28)

Bamirësia ndaj të varfërve dhe të vobektëve: I Dërguari i Allahut -alejhi salatu ue selam- ka thenë: “Nëse do që të zbutet zemra, ushqeje të varfërin, dhe fërkoja kokën jetimit.”

Previous articlePrindërit kërkojnë të shkojë tek fallxhori çfarë duhet të bëj?
Next articleKëto janë mëkatet më të mëdha