Prej detyrimeve më të mëdha

0
314

Drejtësia është prej detyrimeve më të mëdha, të urdhëruara nga Allahu i Lartësuar.

Vetë Allahu na ka lajmëruar, se i do ata që mbajnë drejtësi.

Allahu na urdhëron për drejtësi dhe bamirësi.

“Në të vërtetë Allahu urdhëron drejtësinë, bamirësinë dhe ndihmën për të afërmit…” En-Nahl, 90.

Ai na urdhëron të mbajmë drejtësi, sepse Ai i do njerëzit e drejtë.

“Vërtetë Allahu i do ata që veprojnë me drejtësi.” El-Huxhurat, 9.

Allahu na ka urdhëruar që të jemi të drejtë, kur flasim dhe kur gjykojmë.

“Kur të flisni, thoni të vërtetën, qoftë edhe për të afërmit tuaj.” El-En’am, 152.

“Allahu ju urdhëron që amanetet t’jua ktheni atyre që u përkasin dhe kur të gjykoni midis njerëzve, të gjykoni drejtë.” En-Nisa, 58.

Prandaj muslimani kujdeset që të jetë i drejtë me thëniet, gjykimet dhe në të gjitha veprat e veta, derisa drejtësia të kthehet në moral dhe shprehi për të.

Nderi dhe respekti që i bën Allahu i Lartësuar kësaj kategorie njerëzish në botën tjetër është: ashtu siç na ka lajmëruar i dërguari i Allahut -alejhi salatu ue selam-.

I Dërguari i Allahut -alejhi salatu ue selam- ka thënë:

“Njerëzit e drejtë do të jenë në minbere drite, në të djathtë të Allahut të Gjithëmëshirshëm. Të dy Duart e Tij janë të djathta. Këta njerëz janë ata që mbajtën drejtësi në gjykimet e tyre, në familjet e tyre dhe në postet që morën në përgjegjësi.” Muslimi.

“Mëso fenë tënde”

Burimi i Jetës

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here