Përsërite këtë ajet Kuranor për mësyshin (smirë) që ndikon në çmenudri (probleme psikologjike)

Përsërite këtë ajet Kuranor për mësyshin (smirë) që ndikon në çmenudri (probleme psikologjike)

Transliterimi (duaja me shkronja latine):

UE IJ-JEKEEDUL-LEDHIINE KEFERUU LEJUZLIǨUUNEKE BI EBËŜAARIHIM LEM-MEE SEMIÛDH-DHIKRA UE JEǨUULUUNE IN-NEHU LEMEXHËNUUN.

Kuptimi shqip:

“Kur dëgjojnë kujtesën (Kuranin), mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thonë: “Ai është vërtet i marrë!”

Leave a Reply