Para se te flemë

0
461

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) para se të shtrihej për të fjetur, ulej mbi shtrat, ngrinte shuplakat drejt fytyrës e këndonte suret: “Kul huvallahu ehad”, “Kul eudhu birabil-felek”, “Kul eudhu birabin-nas”. Më pas prekte çdo pjesë të trupit që kishte mundësi, duke filluar nga koka, fytyra etj. Këtë veprim, e bënte tri herë. Kur shtrihej në shtrat këndonte Ajetin Kursij, për të cilën thotë: “Po e këndove atë, qëndron me ty një mbrojtës nga ana e Allahut e nuk të afrohet Shejtani deri në mëngjes.” Dhe: “Kush lexon dy ajetet e fundit nga surja “Bekare”, është i ruajtur tërë natën. (Amenerr-rresulu bima unzile
ilejhi mirr-rrabihi uel-mu’minune). Më pas shtonte: ﺑﺎﺳﻣﻙ ﺭﺑﻲ ﻭﺿﻌﺕ ﺟﻧﺑﻲ ﻭﺑﻙ ﺃﺭﻓﻌﻪ ﻓﺈﻥ ﺃﻣﺳﻛﺕ ﻧﻔﺳﻲ ﻓﺎﺭﺣﻣﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺳﻠﺗﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻅﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﻔﻅ ﺑﻪ ﻋﺑﺎﺩﻙ ﺍﻟﺻﺎﻟﺣﻳﻥ Me emrin Tënd, o Zoti im! Po e vë trupin tim në këtë shtrat e me lejen tënde e ngre atë. (O Allah!) Në qoftë se e ke caktuar që (kjo të jetë nata e fundit që unë jetoj e) të marrësh shpirtin tim, të lutem mëshiroje atë; në qoftë se e lejon atë që të rikthehet në jetë, të lutem ruaje atë, siç ruan robtë e tu të mirë!
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻧﻙ ﺧﻠﻘﺕ ﻧﻔﺳﻲ ﻭﺃﻧﺕ ﺗﻭﻓﱠﺎﻫﺎ ﻟﻙ ﻣﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻣﺣﻳﺎﻫﺎ ﺇﻥ ﺃﺣﻳﻳﺗﻬﺎ ﻓﺎﺣﻔﻅﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﺃﻣﺗﻬﺎ ﻓﺎﻏﻔﺭ ﻟﻬﺎ .ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻙ ﺍﻟﻌﺎﻓﻳﺔ O Allah! Ti e ke krijuar shpirtin tim; po Ti e merr atë; në dorën tënde është vdekja dhe jeta ime; në qoftë se më lejon të jetoj, më ruaj; në qoftë se më bën të vdes, më mëshiro! O Allah! Unë të kërkoj falje (e më-shirë). Më pas Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) vendoste kokën mbi pëllë-mbën e dorës së djathtë e thoshte:

ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻗﻧﻲ ﻋﺫﺍﺑﻙ ﻳﻭﻡ ﺗﺑﻌﺙ ﻋﺑﺎﺩﻙ O Allah! Më ruaj nga dënimi Yt Ditën, kur do të ringjallësh robtë e Tu.

ﺑﺎﺳﻣﻙ ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺃﻣﻭﺕ ﻭﺃﺣﻳﺎ Me emrin (dhe me lejen) e Allahut, jetoj e vdes. Më pas Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thoshte: SUBHANELL-LLAH! ELHAMDUL-LILAH!, ALLAHU EKBER, secila nga tridhjetë e tri herë . ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺭﺏ ﺍﻟﺳﻣﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺑﻊ، ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺵ ﺍﻟﻌﻅﻳﻡ، ﺭﺑﻧﺎ ﻭﺭﺏ ﻛﻝ ﺷﻲء، ﻓﺎﻟﻕ ﺍﻟﺣﺏ ﻭﺍﻟﻧﻭﻯ، ﻭﻣﻧﺯﻝ ﺍﻟﺗﻭﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﻧﺟﻳﻝ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، ﺃﻋﻭﺫ ﺑﻙ ﻣﻥ ﺷﺭ ﻛﻝ ﺷﻲء ﺃﻧﺕ ﺁﺧﺫ ﺑﻧﺎﺻﻳﺗﻪ .ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺃﻧﺕ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻠﻳﺱ ﻗﺑﻠﻙ ﺷﻲء، ﻭﺃﻧﺕ ﻳﻥّ ﺍﻵﺧﺭ ﻓﻠﻳﺱ ﺑﻌﺩﻙ ﺷﻲء، ﻭﺃﻧﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻓﻠﻳﺱ ﻓﻭﻗﻙ ﺷﻲء، ﻭﺃﻧﺕ ﺍﻟﺑﺎﻁﻥ ﻓﻠﻳﺱ ﺩﻭﻧﻙ ﺷﻲء ﺍﻗﺽ ﻋﻧﺎ ﺍﻟﺩ ﻭﺃﻏﻧﻧﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ

O Allah! Ti je Zoti i shtatë qiejve, Ti je Zoti i Arshit madhështor, Ti je Zoti ynë e Zoti i gjithçkaje, Ti je Krijuesi i embri-onit e i farës, Ti je Zbritësi i Teuratit, i Ungjillit e i Kuranit. Të lutem të më mbrosh nga e keqja e çdo gjëje që është nën pushtetin Tënd. O Allah! Ti je i Pari e nuk ka asgjë përpara Teje; Ti je i Fundit e nuk ka asgjë pas Teje, Ti je më i Larti e nuk ka asgjë mbi Ty. Ti je pranë njerëzve më shumë se gjithkush e gjithçka.

ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﻳﺏ ﻭﺍﻟﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻣﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺽ ﺭﺏ ﻛﻝ ﺷﻲء ﻭﻣﻠﻳﻛﻪ ﺃﺷﻬﺩ ﺃﻥ لا ﺇﻟﻪ ﺇلا ﺃﻧﺕ ﺃﻋﻭﺫ ﺑﻙ ﺃﻭﺃﺟﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺳﻠﻡ ً ﻣﻥ ﺷﺭ ﻧﻔﺳﻲ، ﻭﻣﻥ ﺷﺭ ﺍﻟﺷﻳﻁﺎﻥ ﻭﺷﺭﻛﻪ ﻭﺃﻥ ﺃﻗﺗﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻲ ﺳﻭءﺍ O Allah, o Ti që di gjithçka të fshehtë e të dukshme, o Rregulluesi i qiejve e i Tokës, o Zot e Mbikëqyrës i gjith-çkaje! Dëshmoj se askush tjetër dhe asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet përveç Teje e kërkoj mbrojtjen
Tënde, që të më ruash nga çdo e keqe që bëj unë e nga ngacmimet e Shejtanit, që e la udhën Tënde, mos më lër të bëj gabime e t’ia atribuoj ato ndonjë myslimani. ‘i shlyen gjynahet përveç Teje.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here