Në cilat situata ndodhin sulmet e xhinëve

0
368

Messi (të prekurit) i xhinëve mund të ndodhë në këto raste:

– Pas Iritimit qe u bëhet xhineve prej njerëzve me ndonjë veprim i pakujdesshëm i njeriut 4897x3644që e godet xhinin, ngase xhini është i padukshëm (i derdhë ujë të vluar gjatë larjes së banjos, bie në ujë të vluar, etj).

– Si shkak i Dashurisë së xhinit apo xhines ndaj krijesave njerëzore.

– Nga Padrejtësia dhe zullumi i xhinit shpirtkeq që mund të ndodhë madje edhe pa kurrfarë shkaqesh, ndërsa vepron në njërën prej katër rasteve në të cilat ndodhet njeriu:

1. Në zemërim të madh.

2. Në frikë të madhe.

3. Në kënaqësi të madhe, dhe

4. Në depresion të rëndë.1

Hyrja dhe bashkimi i xhinit me njeriun mund të ndodhë për shkak të natyrës dhe karakterit të xhinit të cilët kanë natyrë jomateriale,  rrespektivisht janë të krijuar ”nga flaka e zjarrit.”2

Marrë nga libri: “Kur’ani ilaç hyjnor për shërimin e sihrit dhe magjisë.”
Me autorët: Shejh Mexhdi Muhammed Es-Shehavi, Dr. Muharrem Shtullanoviq, Shejh Maxhid Matar, Shejh Vehid Abdus Selam Bali, Dr. Muhammed R.Aram.
Përgaditi: Ebu Merjem

1. Shih: ”Vikajetul-insan minel-xhini vesh-shejtan” nga Shejh Vehid Abdus Selam Bali. Darul-kutubil-i’lmijje, Bejrut, Libanon, 1990, 81.

Shih: ”El’Ilaxhur-Rabbani lis-sihri, vel messish-shejtani” nga Shejh Mexhdi Muhammed Esh-Shehavi. Mektebul-Kur’an, 1988, 81.
2. Err-Rrahman, 15: ”Dhe Ai krijoi xhinët nga flaka (pa tym) e zjarrit.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here