Namazi është tërheqës i rizkut, ruajtës i shëndetit,…

” Namazi është tërheqës i rizkut, ruajtës i shëndetit, largues i të këqijave, largues i sëmundjeve, forcues i zemrës, shkëlqyes i fytyrave, gëzim për nefsin, largues i përtacisë, aktivizues i gjymtyrëve, zgjerues i gjoksit, ndriçues i zemrës, ruajtës i begative, tërheqës i bereqetit, largues nga shejtani, afrues për te Rrahmani(iGjithëmëshirshmi).”

Ibn Kajim el Xheuzi, rahimehullah

Leave a Reply