MIQËSIMI ME BESIMTARËT

0
388

Amr ibn Asi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell e thotë: Kam dërgjuar të dërguarin e Allahut , sal-Allahu alejhi ve selem, duke thënë: “Familjarët e Ebu filanit, nuk janë dashamirët e mi. Padyshim që Miku im është Allahu dhe besimtarët e drejtë e të vërtetë, por me atë familje kemi farefisni, kështu që i mbaj ato lidhje ashtu siç duhet të mbahen”. Shënon Buhariu dhe Muslimi, ndërsa teksti është i Buhariut

Kuptimi i përgjithshëm i hadithit

Islami ka ndar shoqërinë dy llojësh: besimtarë dhe jobesimtarë. Kështu që besimtarët janë të obliguar të miqësohen njëri me tjetrin, të duhen, të ndihmohen e të solidarizohen njëri me tjetrin, ashtu siç obligohen të mos miqësohen me jobesimtarët, gjë e cila nënkupton urrejtjen e kufrit dhe mëkateve që ata i veprojnë, mos qëndrimi me ta në ballafaqim kundër muslimanëve, duke u dëtyruar që të sillen me ta me derjtësi. Kush prej tyre (jobesimtarëve) është i afërt me një musliman, islami nuk e ka detyaruar muslimanin që të shkëput lidhjet me të e ta braktis, por islami e urdhëron që të sillet mirë e të jetë bamirës ndaj tij

Ku hadith sqaron për mënyrën e praktikimit të kësaj metodologjie, largohet nga miqësimi me jobesimtarët, duke i përendur ata me emra, e tregon se miaqësimi i tij është me Allahun, dhe me besimtarët e drejtë Megjithatë, ai besatohet që t’i mbajë lidhjet familjare me ta, kjo është një metodologji që duhet çdo musliman ta ndjek, e të miqësohet me besimtarët, të largohet nga jobesimtarët, pa u shkaktuar atyre padrejtësi, apo të ndërpret lidhjet farefisnore me ta, kështu ai mund të mban fenë dhe besimin e tij të shëndoshë.

Dobi nga hadithi

Besimtarët obligohen të jenë dashamirë të Allahut, me iman dhe pasim të urdhërave të Tij
Besimtarët obligohen të jenë dashamirë të të dërguarit, duke besuar në të dhe pasim të trditës së tij.
Besimtarët obligohen të jenë dashamitë me vëllezërit e tyre besimtarë, t’i donë e t’i ndihmojnë.
Besimtarit mëkatar i takon miqësimi për aq sa është imani dhe adhurimi i tij, duke urryer mëkatet.
Lidhja imanore është më e fortë se lidhja farefisnore.
Besimtarët detyohet të largohen nga miqësimi i jobesimtarëve, duke urryer kufrin në të cilin gjenden, në të njëjëtën kohë obligohet të sillen me ta në mënyrë të drejtë.
Largimi nga miqësimi i jobesimtarëve nuk nënkupton shkëputjen e lidhjeve farefisnore, e ndërprerjen e bamirësisë ndaj tyre.
HADITHI I NJËZET E TRE

DYZET HADITHE RRETH BESIMIT (AKIDES)

Përktheu: Shpend Zeneli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here