Mësomë një shprehje, që ta them gjithmonë!

0
369

Sa’d bin Uekasi (radjall-llahu anhu) tregon: “Një ditë erdhi tek i Dërguari i

Allahut një beduin e i tha: “Mësomë një shprehje, që ta them gjithmonë!”
I Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) i tha:
ً، سبحان هللا رب العالمين، ال حول وال قوة
ً والحمد هلل كثيرا
ال إله إال هللا وحده ال شريك له، هللا أكبر كبيرا
إال باهلل العزيز الحكيم . اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني وارزقني
“Thuaj: “Askush tjetër e asgjë tjetër nuk meriton të adhurohet, përveç
Allahut, të Vetëm e të Pashoq; Allahu është më i Madhi e i Madhëruari;
Atë e falenderoj-më. Larg të metave është vetëm Allahu, Zotëruesi i qiejve
e i Tokës. Askush përveç Allahut të Urtë e të Drejtë nuk ka forcë e pushtet
gjykues mbi ne.”
Beduini ia ktheu: “Këto janë lavdë-rime për Allahun. Po për veten time,
ç’lutje të bëj?”
I Dërguari i Allahut (salall-llahu alejhi ue selem) i tha: “Thuaj:”O Allah! Më
fal, më mëshiro, më udhëzo (në udhën e drejtë islame) më jep risk.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here