Home Zgjodhëm për ju. A lejohet për shtatzënen që të falet e ulur?!

A lejohet për shtatzënen që të falet e ulur?!

Pyetje: Një grua në muajt e fundit të shtatzënisë së saj, nuk mundet dot të rrijë në këmbë kur falet, a i lejohet asaj të ulet kur kryen namazin?!

Përgjigje: Hamdin ia kushtojmë Allahut; Po, i lejohet asaj që të falet ulur, duke u bazuar në fjalën e Allahut: “…Andaj druajuni Allahut sa të mundeni”[1]; Gjithashtu në fjalën e të Dërguari të Allahut, -sal-lallahu alejhi ue selem!-, kur i tha Imran bin Husejn-it, -radijallahu anhu!-: “Falu duke qenë në këmbë! E, nëse nuk mundesh dot, atëherë duke qenë ulur! E, nëse (prapë) s’ke mundësi, atëherë duke qenë i shtrirë!”[2]

Shejh Abdurrahman El-Berrak

Fetvaja me nr. 39,190, e dhënë më datë 21.03.2011 në faqën e tij zyrtare

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

Burimi në gj. shqipe: albislam.com

[1] Kurani, et-Tegabun: 16

[2] Shënon Buhariu në “Sahih” (1117), Ebu Davudi në “Sunen” (817), Ibën Maxhe në “Sunen” (1213), Ahmedi në “Musned” (19375), Hakimi në “El-Mustedrek” (1119), Bejhakiu në “Sunen” (3369, 5058), etj. Sh. P.

Shpërndaje në:

Previous articleA lejohet të falet namazi me kapelë dimri?
Next articleA lejohet që muslimani të betohet në diçka tjetër përpos Allahut?