Home Zgjodhëm për ju. KY ËSHTË ABDESI I PËRKRYER

KY ËSHTË ABDESI I PËRKRYER

1 – Qëllimi:

Umer ibën Hatabi Allahu qoftë i kënaqur prej tij thotë, se ka ndëgjuar të Dërguarin e Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem duke thenë: “Me të vërtetë veprat shpërblehen sipas qëllimit, dhe secilit i takon ajo që për të ka pas qëllim….”[1]

2 – Bismilahi:

Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur prej tij thotë se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: “Nuk ka namaz ai i cili nuk ka abdes, dhe nuk ka abdes ai i cili nuk e permend emrin e Allahut (dmth ai i cili nuk thotë Bismilah).”[2]

3 – Futja e ujit në gojë dhe hundë:

Lekit ibën Sabrete Allahu qoftë i kënaqur prej tij thotë se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: “Kur të maresh abdes fute ujin në gojë…”[3]

Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur prej tij thotë se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: “Kush mer abdes të nxjerr ujin nga hunda…..”[4]

4 – Larja e fëtyrës:

Allahu i Lartësuar thotë : “O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja….”[5]

5 – Fërkimi i mjekrrës:

Enesi Allahu qoftë i kënaqur prej tij transmeton se se i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem kur mirte abdes, merte një grusht me ujë e fuste posht mjekrrës së tij dhe e fërkonte atë dhe thonte: “Kështu më ka urdhëruar Allahu i Madhëruar.”[6]

6 – Larja e krave deri në brryla: “O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla….”[7]

7 – Fshirja e kokës: “O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla; fërkoni kokat tuaja….”[8]

8 – Fëshirja e veshëve:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: “Veshet janë pjesë e kokës.”[9]

9 – Larja e këmbëve deri tek zogu i këmbës: “O ju që besuat! Kur doni të ngriheni për të falur namazin, lani fytyrat tuaja dhe duart tuaja deri në bërryla; fërkoni kokat tuaja, e këmbët lani deri në dy zogjtë.”[10]

10 – Fërkimi mes gishtave të duarve dhe të këmbëve:

I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thenë: “Kur të marrësh abdes fërkoj gishtrinjët e duarve dhe këmbëve tua.”[11]

11 – Mos ndërprerja e abdesit:

Umeri Allahu qoftë i kënaqur prej tij transmeton se :”Një njeri mori abdes, mirëpo nuk pastroi një pjesë të shpinës së këmbës, e shikoi këtë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem dhe i tha: “Kthehu dhe merr abdes në formen më të mire e më pas falu”, u kthye mori abdes dhe u falë.”[12]

12 – Fillimi nga e djathta:

E kjo është të filluarit e pastrimit të duarve dhe këmbëve nga e djathta, duke u referuar në fjalën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ku thotë : “Kur të visheni dhe kur të merni abde, filloni nga e djathta e juaja.”[13]

Nga Libri: “Faluni ashtu si më keni parë mua duke u falur”

________________________
[1] Trans. Buhariu 1, Muslimi 1907.

[2] Sahih Sunen ebi Davud 101, Sahih (i saktë).

[3] Sahih Sunen ebi Davud 144, Sahih (i saktë). Hadithin e ka saktësuar edhe Tirmidhiu me Neveviun.

[4] Trans. Buhariu 161, Muslimi 237.

[5] El-Maide 6.

[6] Sahih Sunen ebi Davud 145, Sahih (i saktë).

[7] El-Maide 6.

[8] El-Maide 6.

[9] Sahih Sunen ibën Maxheh 443, 444, 445, Sahih (i saktë). Shiqo librin Silsiletul-Ehadith es-Sahiha, Hadithi nr 36.

[10] El-Maide 6.

[11] Sahih Sunen et-Tirmidhij 39, Sahih (i saktë).

[12] Trans. Muslimi 243.

[13] Trans. Ahmedi 8652, Sahih Sunen ebi Davud 4141, Sahih (i saktë).

Previous articleRrumbullakësia e tokës është përmendur në Kuran 14 shekuj më parë
Next articlePSE ALLAHU I LARTËSUAR E SHEMBËLLEN JETËN E KËSAJ BOTE ME UJIN QË ZBRET NGA QIELLI?